Om rapporten

Rapportnummer 
Dato6.3.2024
UtgiverStyrene for FFL og JA
RapportenÅrsrapport 2023 FoU-midler over jordbruksavtalen (JA) (pdf)

Leders beretning

Formålet med FoU-midler over jordbruksavtalen (JA) er å utvikle ny kunnskap til landbruks- og matsektoren. Forskningen som støttes skal bidra til å realisere de landbrukspolitiske målene jf. Meld. St. 11 (2016–2017). Prioriteringene skal være i tråd med prioriterte innsatsområder for norsk landbruk i årlige jordbruksoppgjør. Resultatene støtter opp under måloppnåelse på alle landbrukspolitiske mål og delmål.

JA sin portefølje har en bredde som favner alle målområdene, samtidig som den har en tyngde innenfor områder som klima, dyrehelse, dyrevelferd, foredling og forbruker og marked. Prosjektene det søkes om dekker hele verdikjeden. Søknadene har jevnt over høy vitenskapelig kvalitet, god næringsnytte og er i stor grad relevante. 

Rett etter korona-pandemien så vi en nedgang i antall søknader, blant annet på grunn av forsinkelser i pågående prosjekter. Dette endret seg i 2023 med en økning i antall søknader til et høyere nivå enn før pandemien. Økningen kan trolig sees i lys av at Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har større aktualitet siden Forskningsrådet har fått en reduksjon i bevilgningene.

JA støtter både utredninger, forprosjekter og forskningsprosjekter. Styret erfarer at forprosjektene som mottar støtte, i hovedsak leder til større forsknings prosjekter. Forprosjekter vurderes som et egnet virkemiddel for å avklare problemstillinger og sette i gang FoU-aktivitet i tett kontakt med næringa. Utredninger brukes som virkemiddel for å følge opp føringer fra jordbruksoppgjøret eller i andre sammenhenger der det er behov for å belyse eller kartlegge ulike tema og problemstillinger. 

JA-styret tildeler som hovedregel midler gjennom åpne utlysninger, men tildeler også rammetilskudd på noen områder. Dette gjelder Forskningsrådets program MILJØFORSK, planteforedlingsforskning i Graminor og norsk-svensk heste forskning. Hovedbegrunnelsen for at en bidrar økonomisk til disse, er at disse fagområdene er svært relevante for JA-midlene og at styret vurderer at en får mer forskning igjen for investeringene gjennom rammetilskudd, enn det en ville fått gjennom egne utlysninger på disse områdene. 

Oppsummert vurderer styret at den samlede forskningsporteføljen har god tematisk bredde og høy faglig kvalitet. Prosjekter som har fått midler fra JA gir ny og relevant kunnskap og bidrar til forskningsbasert verdiskaping og innovasjoner i sektoren. Porteføljen forventes å gi viktige bidrag til verdi skapingen i hele verdikjeden for norsk mat og drikke i årene framover. Dette bidrar samlet sett til en god måloppnåelse for midlene. 

Sverre Håvard Bjørnstad
Styreleder