Om rapporten 

Dato 26.4.2021
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Årsrapport Landbrukets utviklingsfond LUF 2020

Forord

Landbrukets utviklingsfond består av en rekke tiltak og virkemidler innen næringsutvikling, kompetanseheving og klima- og miljøtiltak som skal stimulere til utvikling i landbruksnæringen.
Virkemidlene omfatter bla. tilskuddsordninger, utviklingsprogrammer og prosjekter som skal bidra til å styrke og bygge ut næringsgrunnlaget på landbrukseiendommer, samt skape tiltak innen landbruksnæringen.

Fondsregnskapet for 2020 viser et resultat på -577,481 mill. kroner, og egenkapitalen reduseres således med tilsvarende beløp. Fondets egenkapital pr. 31.12.2020 er på 747,856 mill. kroner og fondets ansvar er på 2 562,437 mill. kroner. Fondets ansvar har blitt redusert med 148,8 mill. kroner i 2020, dette er en reduksjon på 5,49 prosent. Hovedårsaken til dette er at flere ordninger er blitt flyttet til fylkeskommunen, og ansvaret har blitt overført til dem. Dette ansvaret kommer således ikke frem av denne rapporteringen.