Om rapporten

Rapportnummer 3–8/2022
Dato 15.3.2022
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Årsrapport Landbrukets utviklingsfond (LUF) 2021

Vedlegg: Revisjonsberetning for Landbrukets utviklingsfond 2021

Sammendrag

Denne årsrapporten dekker det ansvaret som Landbruksdirektoratet har som administrator av fondet og viser fondets samlede årsregnskap, ansvar og prognoser. Det gis i tillegg en kort rapportering på status for virkemiddelbruken innenfor de enkelte ordningene det bevilges midler til i fondet, med unntak av virkemidlene forvaltet av Innovasjon Norge og Stiftelsen Norsk Mat, som rapporterer direkte til Landbruks- og matdepartementet på resultatet av de virkemidlene som de har forvaltningsansvaret for.

Fondsregnskapet for 2021 viser et negativt resultat på 205 mill. kroner og fondskapitalen reduseres således med tilsvarende beløp. Fondets fondskapital pr. 31.12.2021 er på 543 mill. kroner.

Fondets ansvar er ved utgangen av 2021 på 2 163 mill. kroner. I tillegg kommer ansvar for rentestøtteordningen som per 31.12.21 er beregnet til 81 mill. kroner. Fondets ansvar har økt med 219 mill. kroner i 2021, dette er en økning på 11 prosent. Under utarbeidelsen av årsrapporten for 2020 ble det avdekket at det var behov for å bygge opp en mer detaljert struktur for internkontroll av fondet samt å øke kvaliteten på rapporteringen av fondet. Det ble satt ned en intern arbeidsgruppe som gjennomførte evalueringen.
Med bakgrunn i den kritiske situasjonen til fondet ble det i 2021 inndratt i overkant av 100 mill. kroner av tilskuddsmidler som var ubenyttet ved årsskiftet 2020/2021. Formålet med dette var å styrke fondskapitalen slik at det er mulig å utbetale forpliktelsene som fondet har for kommende år.

Inndragning av midler omfattet følgende ordninger;

  • 50 mill. kroner av ubenyttede midler på dreneringsordningen
  • 11 mill. kroner av ubenyttede miljømidler på skogordningen
  • 20 mill. kroner fra Utviklingsprogrammet
  • 2 mill. kroner fra forskningsmidlene
  • Tapsfond risikolån BU ble redusert med 5 mill. kroner

I tillegg er nærmere 15 mill. kroner fra avviklede ordninger med gjenstående rammer inndratt til fondet i 2022.