Om rapporten 

Dato 15.03.2018
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Årsrapport Landbruksdirektoratet 2017

Forord

Landbruksdirektoratet har gjennomført oppdragene, og har i all hovedsak nådd målene som Landbruks- og matdepartementet ga oss i tildelingsbrevet for 2017. Vi har lagt stor vekt på å levere på kjerneoppgavene og har i tillegg omprioritert betydelige ressurser til utviklings- og omstillingsoppgaver.

Vi har levert økonomiske og juridiske tjenester til våre brukere med god og stabil kvalitet. Oppetiden på våre digitale tjenester har gjennom året vært høy og innenfor de krav vi har satt på 99 prosent.

Utviklingen i landbruksbasert næringsliv har jevnt over vært god i 2017. Det investeres mye i matindustrien og i primærjordbruket. Importen av landbruksvarer er stadig økende og ble på 64 mrd. kroner i 2017. Det innebærer mer enn en fordobling på ti år.

Norsk produksjonen, både i jordbruket og i matindustrien, har på flere området nådd nye høyder. For sau og lammekjøtt har dette gitt et overskudd som har vært krevende å håndtere i det norske markedet.

Utviklingen i reindriften har vært god på flere områder. Det totale reintallet i Norge er i samsvar med fastsatte tall og det ble slaktet 82 000 rein ved driftsårets slutt 31. mars 2017. Dette er det høyeste slaktetallet på landsbasis siden sesongen 2010–2011.

I skogen har det vært høy aktivitet. Næringen avvirket mer tømmer i 2017 enn noe år siden myndighetene begynte å registrere tømmeravvirkning på 1920-tallet. Satsingen på effektiv infrastruktur i skogbruket gir resultater.

Den 3. oktober 2017 vedtok regjeringen at 30 årsverk fra Landbruksdirektoratets enhet i Oslo skal flyttes til Steinkjer med en omstillingsperiode på tre år.