Om rapporten 

Dato 15.03.2019
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Årsrapport Landbruksdirektoratet 2018

Forord

Årsrapporten gir ikke et heldekkende bilde av all innsats i 2018, men den gir oversikt over, og innblikk i, sentrale aktiviteter på de ulike resultatområdene.

Ressurskrevende tørke

Den ekstremt tørre sommeren medførte omfattende avlingssvikt i store deler av landet. I august ble det gjennomført ekstra jordbruksforhandlinger, og en rekke tiltak ble iverksatt for å stabilisere markedene, sikre tilgangen på grovfôr og på råvarer til kraftfôrproduksjonen.

I Landbruksdirektoratet ble det lagt ned en betydelig innsats gjennom sommeren og høsten for å sikre rask søknadsbehandling og smidig utbetaling av tilskudd og erstatninger. Over 15 000 søknader om erstatning for avlingsskade gjorde det nødvendig å oppgradere fagsystemene og sette inn ekstra ressurser. Gjennom godt samarbeid mellom sentrale myndigheter, berørte fylkesmenn, kommuner og næringen ble den ekstraordinære situasjonen håndtert på en god måte.

God utvikling i landbruksbasert næringsliv

Utviklingen i landbruksbasert næringsliv var jevnt over god i 2018. Det investeres fortsatt mye i primærjordbruket og matindustrien. Hver tredje krone som investeres i norsk industri, kommer fra matindustrien, den største industrigrenen i landet. Mens sysselsettingen i matindustrien faller i andre nordiske land, øker den i Norge. Den positive utviklingen understøttes av aktiv satsing på forskning og utvikling.

Importen av landbruksvarer øker, det ble importert for over 65 mrd. kroner i 2018. Den videre utviklngen i jordbruket og matindustrien vil blant annet være avhengig av konkurransesituasjonen, etterspørselen i markedet og utviklingen i innovasjonsevne og råvareproduksjon.