Om rapporten 

Dato 15.03.2020
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Årsrapport Landbruksdirektoratet 2019

Forord

1. juli 2019 var det fem års siden Landbruksdirektoratet ble etablert. Det er god grunn til å feire at intensjonen med sammenslåingen er oppfylt. Vi er et faglig kompetent direktorat som leverer solide tjenester. Vi har et mangslungent samfunnsoppdrag og får stadig flere oppgaver. Til tross for en mer krevende ressurs og bemanningssituasjon, leverer vi i all hovedsak godt, til rett tid og med høy kvalitet. Årsrapporten dekker ikke alt vi steller med, men gir et godt bilde av utviklings og aktivitetsnivået på de ulike resultatområdene.

Nye oppgaver og oppdrag 

Vi fikk i 2019 flere oppgaver og oppdrag på ulike områder. Forskrift for kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr ble fastsatt i november, og Landbruksdirektoratet fikk det overordnede ansvaret for forvaltningen av ordningen. Det er en utfordrende oppgave der det skal legges stor vekt på å bidra til enhetlig behandling hos fylkesmannsembetene.

I 2019 ble vi gitt ansvar på rovviltområdet. Vi skal gi faglig støtte til Fylkesmannens arbeid som sekretariat for rovviltnemdene, samt gi uttalelser til forvaltningsplaner for rovvilt før de vedtas i rovviltnemndene. Vi har fått ansvaret for å sammenstille statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren. Arbeidet er godt i gang og statistikken vil bli publisert i 2021.

Vi er også gitt et utvidet nasjonalt ansvar innen næringsog kompetanseutvikling. Fra 2020 overføres den overordnede forvaltningen av kompetansenettverket for lokalmat fra Innovasjon Norge til Landbruksdirektoratet.