Om rapporten 

Rapportnummer3-9/2023
Dato15.3.2022
UtgiverLandbruksdirektoratet
Rapporten

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2022 (PDF)

Vedlegg: Revisjonsberetning for Reindriftens utviklingsfond 2022 (PDF)

Leders beretning

Landbruksdirektoratet rapporterer Reindriftens utviklingsfonds aktivitet i løpet av året til Landbruks- og matdepartementet. Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

I 2022, som i 2020, har reindriftsnæringen vært rammet av beitekrise. Den mest merkbare effekten for fondet er at 50 prosent av utgiftene i 2022 gjelder utbetalinger i forbindelse med krisen.

I 2022 har RUF-styret behandlet 104 saker. Dette er 21 flere saker enn i 2021. For 2022 utgjorde midlene til fondsstyrets disposisjon 7,5 mill. kroner, det vil si en økning på 2,5 mill. kroner fra 2021 (5,0 mill. kroner). Dette er positivt og har særlig betydning i forhold til fondets evne til å finansiere tiltak innenfor reindriftsanlegg, forskning og utvikling, tap av rein i ulykker samt juridisk og annen bistand i forbindelse med saker som gjelder vern av reindriftens beitearealer.

Status per 31. desember 2022 vurderes overordnet som svekket fra 31. desember 2021. Bakgrunnen for dette er både et negativt resultat i 2022, og at 99 prosent av egenkapitalen er bundet i fondets ansvar per 31. desember 2022. Variasjon i utbetalingstidspunkt mellom år for enkelte av ordningene på fondet påvirker både resultat, egenkapital og ansvar, slik at det er hensiktsmessig å vurdere økonomien på fondet i et lengre tidsperspektiv og ikke kun for siste år isolert. Hovedårsaken til at en så høy andel som 99 prosent av fondets egenkapital er bundet i fondets ansvar per 31. desember 2022 er at henholdsvis 10,0 mill. kroner av egenkapitalen er vedtatt brukt i forbindelse med beitekrisen 2020 og 13,2 mill. kroner av egenkapitalen er vedtatt brukt i forbindelse med beitekrisen 2022.

Per 31. desember 2022 er ansvaret/restsaldoen for beredskapsfondet 9,6 mill. kroner. Disse midlene er ikke bundet i gitte tildelinger eller planlagte fremtidige aktiviteter og vil være disponible ved en eventuell fremtidig beitekrise, eller avtalepartene kan bestemme at de skal tilbakeføres til egenkapitalen eller omdisponeres til andre ordninger ved behov. Dette betyr at den høye andelen av fondets egenkapital som er bundet i ansvar ikke er så kritisk som den kan fremstå.

Vi vil fremheve at Markedsutvalget for reinkjøtt, etter to års begrenset aktivitet som følge av Covid-19, har deltatt på landsmøtet til Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) i Mo i Rana i juni. I desember arrangerte Markedsutvalget en dag for ungdomslaget til NRL hvor de blant annet fikk møte Landbruks- og matminister Sandra Borch, samt besøke Matprat hvor temaet var markedsinnsikt for reinkjøtt. Vi vil også trekke frem at HMS-tjenesten i reindriften i regi av Norsk Landbruksrådgiving er godt etablert, at det var rom for å tildele 2,6 mill. kroner til reindriftsanlegg (2021: 1,0 mill. kroner) og at det var mulig å tildele midler til tap av rein i forgiftningssaken på Herøy i Nordland. I tillegg bemerker vi at Covid-19 har vist oss at det fungerer godt å avvikle RUF-møter digitalt.

Til slutt vil vi takke det avtroppede RUF-styret for et godt samarbeid – sekretariatet og styret har fungert godt sammen også i 2022. Samtidig vil vi ønske det nye styret velkommen. Vi ser frem til et godt samarbeid i årene fremover!

Jørn Rolfsen
Administrerende direktør