Om rapporten 

Rapportnummer3-9/2024
Dato15.3.2024
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenÅrsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2023 (PDF)

Leders beretning

Denne årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap for 2023 sammenholdt med tidligere års regnskap.

Status for fondet per 31. desember 2023 vurderes overordnet som styrket i forhold til status per 31. desember 2022. Bakgrunnen for dette er både et positivt resultat på 9,1 mill. kroner for 2023 (2022: -4,8 mill. kroner), og at 91 prosent av egenkapitalen er bundet i fondets ansvar per 31. desember 2023 mot 99 prosent per 31. desember 2022. Vi bemerker her at ikke mer enn 20,9 mill. kroner (40 prosent av fondets egenkapital) per 31. desember 2023 er bundet i gitte tilsagn eller andre former for inngåtte, bindende avtaler.

I 2023 har RUF-styret behandlet 120 saker. Dette er 16 flere saker enn i 2022. For 2023 utgjorde midlene til fondsstyrets disposisjon 12,5 mill. kroner, det vil si en økning på 5,0 mill. kroner fra 2022. Dette er positivt og har særlig betydning i forhold til fondets evne til å finansiere tiltak innenfor reindriftsanlegg, forskning og utvikling, tap av rein i ulykker samt juridisk og annen bistand i forbindelse med saker som gjelder vern av reindriftens beitearealer.

I 2023 som i 2022 og 2020 var reindriftsnæringen rammet av beitekrise, men krisen i 2023 var mindre omfattende enn krisene i 2022 og 2020. Den mest merkbare effekten for fondet er at 10 prosent av utgiftene i 2023 gjelder utbetalinger i forbindelse med krisen (2022: 50 prosent, 2020: 52 prosent).

Pilotprosjektet for en rådgivningstjeneste i arealsaker og pilotprosjektet for en helsetjeneste for rein ble evaluert i 2023. Konklusjonen fra evalueringene er at pilotprosjektene har vært vellykkede og bør videreføres som permanente tjenester for reindriften. Videre er prosjektet «De åtte årstider» innenfor ordningen lærings- og omsorgsbaserte tjenester godt mottatt av både tilbydere og kjøpere av tjenesten. Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping har deltatt og vært synlige på flere ulike arenaer i 2023. Dette har ført til større interesse for programmet og til at antallet søknader fra aktører som er nye kunder av programmet har økt. Markedsutvalget for reinkjøtt har også vært aktive gjennom året. Vi vil her trekke frem matmessen Umami arena, som var Markedsutvalgets største satsing i 2023 og som var godt besøkt.

Til slutt vil vi takke det nye RUF-styret for et godt samarbeid – sekretariatet og styret har fungert godt sammen også i 2023!

Oslo/Alta, 15. mars 2024

Jørn Rolfsen

Administrerende direktør, Landbruksdirektoratet