Om rapporten 

Rapportnummer32/2022
Dato1.6.2022
UtgiverLandbruksdirektoratet og Statsforvalteren
RapportenBedre styring, dialog og samhandling i reindriftsforvaltningen (PDF)

Forord

Arbeidsgruppa for bedre dialog og samhandling i reindriftsforvaltningen legger nå frem rapporten fra sitt arbeid. Rapporten oversendes arbeidsgruppas oppdragsgiver, Landbruksdirektoratet.

Arbeidsgruppas rapport har som formål å fremme god dialog og samhandling internt i reindriftsforvaltningen. Jeg mener det er positivt at tidligere rapporter og eksisterende kunnskap
følges opp på en god måte til beste for både reindriftsforvaltningen og næringen. Arbeidsgruppas arbeid er etter min vurdering i seg selv et viktig bidrag til dialog og samhandling som fremmer økt forståelse og innsikt på tvers av forvaltningsnivåene.

Arbeidsgruppas har søkt tydelighet og ryddighet der det er mulig. Det er av viktig at det er en effektiv tjenestevei og liten avstand nivåene imellom i kontakten mellom departement, direktorat og statsforvalterembeter. Videre vil jeg peke på at arbeidsgruppa har lagt vekt på å finne frem til
økt forutsigbarhet og tydelighet i både måten embetenes oppdrag formuleres på og i samhandlingen i grensesnittet mellom Landbruksdirektoratet og Statsforvalteren. Jeg vil også trekke frem innsatsen som er gjort for å få til en tydeligere innramming av førstelinjeoppdraget og en endring av begrepet «førstelinjetjeneste».

Jeg håper at tiltakene i rapporten fører til at reindriftsforvaltningen fremstår som en integrert og god forvaltning med godt omdømme til beste for næringen. God implementering er krevende.
Oppfølgingen av rapporten vil ta noe tid, men gevinstene av de foreslåtte tiltak vil være betydelige, ikke bare for reindriftsforvaltningen, men også som et bidrag til en reindriftsnæring som står i og
kommer til å stå i krevende utfordringer der reindriftsforvaltningen må yte sine bidrag for at disse utfordringene kan løses på en god måte.

På vegne av arbeidsgruppa takker jeg Landbruksdirektoratet for oppdraget og ser frem til oppfølgingen av gruppas rapport. Jeg vil også takke arbeidsgruppas medlemmer og sekretariatet for god innsats.

Steinkjer, 1. juli 2022
Øystein Johannessen
Leder av arbeidsgruppa