Om rapporten 

Rapportnummer 31/2022
Dato 15.6.2022
Utgiver Landbruksdirektoratet, Avdeling for handel og industri
Rapporten Beredskapslagring av matkorn (PDF)

Relatert rapport, fra Vista Analyse: Samfunnsøkonomiske nytteeffekter av beredskapslagring av matkorn (PDF)

Sammendrag 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) ga i brev datert 10. mars 2022, Landbruksdirektoratet i oppdrag å utrede etablering av beredskapslagring av matkorn. Den norske matsikkerheten vurderes å være god. Norge får normalt tilgang til det landet trenger for å supplere norsk matproduksjon gjennom import fra verdensmarkedet. Hendelser som utfordrer forsyningssikkerheten, kan likevel oppstå.  

Landbruksdirektoratet har i denne rapporten vurdert ulike tilnærminger til hvordan en ordning for beredskapslagring av matkorn kan utformes og forvaltes.