Om rapporten

Rapportnummer43/2022
Dato15.10.2022
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenEn styrket beredskap i reindriften (pdf)

Sammendrag

I Reindriftsavtalen 2022/2023 ble avtalepartene enige om å etablere en arbeidsgruppe for å gjennomgå beredskapen i reindriften. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Norske Reindriftsamers Landsforbund, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Trøndelag og Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet har ledet arbeidet. Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet har vært sekretariat.
I denne rapporten gir arbeidsgruppen sin vurdering av hvordan systemet for beredskap fungerer. Arbeidsgruppen legger til grunn at systemet for beredskap i reindriften fungerer godt, og ser ikke behov for store endringer. Arbeidsgruppen ser imidlertid behov for noen justeringer som kan gi et enklere system for beredskap, effektivisering av arbeidet med beredskap og bidra til større grad av lik praksis mellom reinbeiteområdene.

Arbeidsgruppen har fått innspill fra representanter fra alle beredskapsutvalgene i reindriften, Landbruksdirektoratet, Nannet, Mattilsynet, HMS-rådgiverne i Norsk Landbruksrådgivning. Arbeidsgruppen har også innhentet informasjon fra fôrleverandørene Felleskjøpet og Fiskå mølle, og kommunelegen i Kautokeino kommune.

Kapittel 2 er en gjennomgang av hovedlinjene i utviklingen av systemet for beredskap fra 1997 til 2022. Det gjøres også kort rede for hvordan anbefalingene fra arbeidsgruppen i 2017 og anbefalingene fra arbeidsgruppen i 2020 er fulgt opp.

I kapittel 3 gis en oversikt over utviklingen og omfanget av beitekrisen i 2022, og kapittel 4 beskriver hvordan avtalepartene i reindriften – Norske Reindriftsamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet - håndterte beitekrisen.

I kapittel 5 gjør arbeidsgruppen rede for beredskapsutvalgenes arbeidsmetode, roller og oppgaver, og kommer med forslag til enkelte endringer. Arbeidsgruppen anbefaler blant annet noen justeringer i mandatet til beredskapsutvalgene, og det foreslås maler for vedtak om beitekrise og opphør av beitekrise. Arbeidsgruppen kommer også med en anbefaling om hvordan beredskapsutvalget skal fastsette
tidspunktet for en beitekrise.

I kapittel 6 gjør arbeidsgruppen rede for hvordan beredskapen i reindriftsnæringen er organisert, og kommer med noen anbefalinger. Arbeidsgruppen anbefaler blant annet at alle reinbeitedistrikter og reinlag utarbeider en egen beredskapsplan, i tillegg til at beredskapsarbeidet skal omtales i distriktets årsmelding. Arbeidsgruppen anbefaler også at distriktsstyret gis mulighet til å beslutte at eget beredskapsfond skal åpnes fra det tidspunktet distriktsstyret sender melding til beredskapsutvalget om vanskelige beiteforhold. I dette kapitlet vurderer også arbeidsgruppen helse, miljø og sikkerhet i reindriften, og det gjøres blant annet rede for hvilke helsemessige konsekvenser reineiere opplever under en beitekrise. Arbeidsgruppen kommer også med noen anbefalinger angående det videre arbeidet med HMS.

I kapittel 7 gjør arbeidsgruppen rede for hvordan samhandling og kommunikasjon har fungert gjennom beitekrisen i 2022. Arbeidsgruppen gjør også rede for hvordan rollefordelingen mellom offentlige myndigheter er, og hvordan samhandling og kommunikasjon mellom offentlige myndigheter og reindriftsnæringen bør være.

I kapittel 8 gjør arbeidsgruppen rede for hvilke tiltak som har blitt gjennomført for å håndtere beitekrisen. Kapittel 8.2 omhandler fôring, herunder blant annet tilgang på og innkjøp av fôr, kunnskap om fôring og transport av fôr. Kapittel 8.3 omhandler tilskuddsordninger, hvor arbeidsgruppen også gir sine vurderinger og kommer med noen anbefalinger om endringer. Arbeidsgruppen anbefaler blant annet at tilskuddsperioden for ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap økes fra 15 til 30 dager. Kapittel 8.4 omhandler andre aktuelle tiltak som kan gjennomføres, og hvilke som har blitt gjennomført i forbindelse med beitekrisen i 2022.

Kapittel 9 gir en oversikt over alle arbeidsgruppens anbefalinger.
En gjennomgang av utviklingen i produksjon og lønnsomhet etter beitekriser i reindriften vil bli levert som vedlegg 9 til denne rapporten innen 1. desember 2022.