Om rapporten

Rapportnummer 3/2020
Dato 20. januar 2020
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Evaluering av iverksatte tiltak – tørkesommeren 2018 (PDF)

Sammendrag

Sommeren 2018 var store deler av Norge preget av usedvanlig høye temperaturer og langvarig tørke. Etter hvert som omfanget av tørken økte, ble det iverksatt ulike tiltak for å avhjelpe konsekvensene av tørkebetinget avlings- og dermed inntektssvikt. Det ble brukt betydelige offentlige tilleggsressurser i form av erstatninger for avlingssvikt og ekstrautbetalinger av tilskudd for grønnsaksarealer og grovfôrbasert husdyrhold. I tillegg ble det foretatt tilpasninger i flere ordninger (produksjonstilskudd, Regionalt miljøprogram, melkekvoteordning) samt import- og markedsregulering.

I jordbruksforhandlingene 2019 (Prop. 120 S (2018-2019)) ble Landbruksdirektoratet bedt om å gjøre en evaluering av hvordan den ekstraordinære situasjonen ble håndtert og hvordan ordningene har fungert. Oppdraget er også beskrevet i brev av 7. juni 2019 fra Landbruks- og matdepartementet.

Evalueringen er basert på en gjennomgang av iverksatte tiltak i de respektive seksjoner i Landbruksdirektoratet, samt tilbakemeldinger fra relevante aktører: a) Spørreundersøkelse hos fylkesmannsembetene og kommunene, b) tilbakemeldinger fra faglagene og markedsregulatorene og c) tilbakemelding fra berørte fylkesmenn på Landbruksdirektoratets fagkonferanse høsten 2019.

Rapporten oppsummerer først værforholdene i vekstsesongen 2018 for å sette de omfattende ekstratiltak i kontekst. Effekten av de ulike tiltakene som ble iverksatt sommeren 2018 er evaluert for hver ordning. Til slutt blir Landbruksdirektoratets beredskap og kommunikasjonsarbeid kort belyst som supplement til beskrivelsen av de enkelte ordningene.