Om rapporten 

Rapportnummer32/2023
Dato22.6.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenEvaluering av MiS - analyse av naturkartlegginger i Eiker (PDF)

Forord

Gjennom behandlingen av Meld. St. 14 (2015–2016) «Natur for livet, Norsk handlingsplan for naturmangfold» har Stortinget bestemt at all naturkartlegging i alle økosystemer i Norge skal gjennomføres etter en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode, og at Natur i Norge (NiN) skal ha en sentral plass i fremtidig nasjonal kartlegging og lagring av naturinformasjon.

Natur i Norge, som er utviklet av Artsdatabanken, er et type- og beskrivelsessystem for all variasjon i naturen. Stortinget påpeker at NiN skal legges til grunn for all kartlegging av naturtyper i offentlig regi i Norge. Bakgrunnen for dette er at god og oppdatert kunnskap om natur er avgjørende for å sikre god planlegging og gode og helhetlige løsninger for både store og små prosjekter og tiltak. Dersom slik kunnskap foreligger tidlig i prosessen, vil det bli langt enklere å ta hensyn til viktige naturverdier. Et godt kunnskapsgrunnlag kan derfor virke konfliktdempende. God kunnskap gir dessuten bedre forutsigbarhet og mer effektive beslutningsprosesser fordi det blir mindre behov for tidkrevende og supplerende kunnskapsinnhenting. Dette vil gjelde for planprosesser i skogbruket, offentlig planlegging, samferdselsprosjekter m.m.

Selv om Stortinget omtaler kartlegging i offentlig regi, har Landbruksdirektoratet besluttet at også MiS-kartleggingen skal ta i bruk NiN sitt type- og beskrivelsessystem. Landbruksdirektoratet mener at dette vil bidra til en mer presis dokumentasjon av naturverdier i skog og åpne for at resultater av MiS-kartleggingen kan inngå i en felles faglig plattform sammen med annen naturkartlegging og dermed koble MiS til en større helhet.

For å få svar på om registreringen av livsmiljøer utføres i tråd med instruks og om MiS-kartleggingen fanger opp de forventede forekomstene ønsker Landbruksdirektoratet å evaluere foreliggende MiS-registreringer med tanke på forbedring av den nye kartleggingsveilederen for MiS som bygger på NiN. Samtidig ønsker Landbruksdirektoratet å evaluere hvorvidt det er sammenfall mellom MiS-registreringene og annen naturregistrering som er basert på NiN. Opplegget for evalueringen består av 2 deler:

1. En landsdekkende utvalgsundersøkelse for å framskaffe statistisk holdbar informasjon om registreringen av livsmiljøer etter MiS-metodikken utføres i tråd med instruks og om kartleggingen fanger opp de forventede forekomstene. Informasjonen fra undersøkelsen skal evalueres med tanke på avvik fra instrukser, og resultatene skal bidra til en eventuell justering av veileder for MiS-kartlegging. Evalueringen vil også kunne bidra til ny kunnskap til videreutvikling av NiN basert MiS-kartlegging.

2. En evaluering av mulighetene for, og konsekvensene av, eventuell samordning av data fra MiS-registreringene med data fra annen naturregistrering. I denne sammenhengen ønsker vi å vurdere potensialet for gjenbruk av data fra ulike kilder, slik at framtidige kartleggingsoppgaver kan bli løst på mer rasjonelle og kostnadseffektive måter. I denne sammenheng skal konsekvenser både for myndighetenes og næringsutøveres bruk av informasjon/data fra ulike kartlegginger i samme område vurderes. Dette gjelder spesielt forholdet mellom MiS-kartlegging og annen naturtypekartlegging som framskaffer supplerende eller overlappende informasjon. Siden MiS-kartlegging og Miljødirektoratets kartlegging av naturtyper begge er basert på bruk av NiN sitt type- og beskrivelsessystem, er naturlig å analysere graden av samvariasjon mellom disse. I tillegg skal tidligere MiS-kartlegging evalueres i forhold til NiN registreringer og MiS-registreringer foretatt av NHM-UiO

Denne rapporten adresserer potensialet for gjenbruk av data fra ulike kilder i del 2 av evalueringen. Vårt mål er at den skal gi kunnskap om graden av samvariasjonen mellom kartlegginger som nevnt ovenfor, for å utvikle gode forvaltningsopplegg der ulike sider ved arealforvaltning (lover, forskrifter og næringens sertifisering) blir hensyntatt. Dersom graden av samsvar er stor, vil det også kunne danne grunnlag for gjenbruk av informasjon i nye kartleggingsoppdrag, samt muligheter for direkte samarbeid om kartleggingsoppdrag, noe som vil være samfunnsmessig svært gunstig. Evaluering av MiS-kartleggingen i del 2 kommer i egen rapport.

For å analysere graden av samsvar mellom resultater av kartlegging med MiS og naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (NMI) innenfor samme område, er det foretatt en heldekkende NiN-kartlegging av kartleggingsenheter og et utvalg av egenskapsobjekter. Med utgangspunkt i denne kartleggingen er det etablert et referansekart som grunnlag for analysene. Et område i Eiker i Buskerud ble valgt for utarbeidelse av et slikt referansekart. Dette er et kalkrikt område med store verdier for skogbruket samtidig som naturverdiene er store, og er derfor velegnet til analyser av forvaltningsmessige utfordringer for skogbruks- og andre aktiviteter, både for myndigheter og skognæringen. Landbruksdirektoratet skal bruke resultatene til eventuell justering av veileder for MiS-kartlegging, analyser av forvaltningsmessige utfordringer, og som grunnlag for anbefaling/retningslinjer for samordnet bruk av informasjon fra ulike naturkartlegginger.