Om rapporten

Rapportnummer18/2024
Dato15.3.2024
UtgiverLandbruksdirektoratet, Avdeling ressurs og areal
RapportenForvaltningsstøtte for oppfølging av spredearealkravet for husdyrgjødsel (pdf)

Sammendrag

Alle foretak med husdyrproduksjon skal ha tilstrekkelig areal for spredning av gjødsla.

Landbruksdirektoratet har vurdert ulike forvaltningsløsninger inkl. bruk av kart for å følge opp kravet til spredeareal.

Kontroll av spredearealkravet er krevende for mange kommuner i dag

 • I mange kommuner er det få eller ingen foretak som ikke tilfredsstiller kravet om tilstrekkelig spredeareal. I slike kommuner er det liten oppmerksomhet på kontroll.
 • I en del områder, særlig kommunene i Rogaland og enkelte kommuner i Vestland, er det mangel på spredearealer og mange foretak må derfor finne løsninger for å bli kvitt overskudd av gjødsel. Her opplever kommunene at det er vanskelig å føre kontroll med hvorvidt overskuddet av gjødsel er disponert i tråd med regelverket.
 • Kommuner som fører kontroll med spredeareal opplyser at dette gjøres i forbindelse med kontroll av søknader som er trukket ut for kontroll av produksjonstilskudd.
 • Landbruksdirektoratet erfarer at det sjelden konstateres brudd som det reageres på.

Innstramming av kravet vil føre til at flere må kontrolleres for at miljøeffekten av regelverket skal oppnås

 • Det foreligger ulike alternativer for innstramming i spredearealkravet. Settes kravet om spredeareal til 6 dekar pr GDE kan det anslås at i overkant av 10 000 foretak vil være aktuelle for kontroll/oppfølging fra kommunene,
 • For at kommunene skal settes i stand til å følge opp et nytt regelverk på en effektiv måte, trengs en forvaltningsløsning som omfatter et kartverktøy for å holde oversikt over arealene der husdyrgjødsla spres.
 • Arbeidsmengden for foretakene og kommunene vil være størst i innføringsfasen. Nytten av et kart vil også være ulik i ulike områder.

Landbruksdirektoratet anbefaler en kombinasjon av to tiltak

 • Landbruksdirektoratet har vurdert ulike forvaltningsløsninger inkl. bruk av kart for å følge opp kravet til spredeareal
 • Det bør etableres en enkelt rapport-løsning som er klar til å tas i bruk av kommunene når ny forskrift er fastsatt. (Alternativ B)
 • Det bør startes opp arbeid med å etablere en kartløsning for en god kontroll av spredearealkravet. En løsning basert på et skifteregister gir minst merarbeid for foretakene og stor nytteverdi for kommunen (Alternativ F). At kartløsningen kan integreres med andre løsninger på sikt, øker nytteverdien.
 • Skal en oppnå hensikten med forvaltningsverktøyet, er det nødvendig at kommunene får god oppfølging fra statsforvalterne og at det kommer på plass tydelige retningslinjer for reaksjoner ved brudd på regelverket.