Om rapporten 

Rapportnummer 20/2022
Dato 15.3.2022
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Gjennomgang av frakt-ordningene for korn og kraftfôr (PDF)

Bakgrunn og mandat

Denne utredningen er svar på et oppdrag Landbruksdirektoratet fikk tildelt i supplerende tildelingsbrev til Landbruksdirektoratet, av 2. juli 2021, avsnitt 3.2.6.:

"Det vises til kap. 7.5 i Prop. 200 S (2020-2021). Landbruksdirektoratet skal utrede innføring av en felles målpris for fôrkorn til jordbruksoppgjøret 2022. Direktoratet skal videre gjennomgå fraktordningene for korn og kraftfôr fra kyst og fram til kraftfôrbruker. Det forutsettes at direktoratet henter innspill fra partene i jordbruksoppgjøret og relevante markedsaktører, f.eks. i form av referansegruppe. Frist for arbeidet er 01.03.22."

I kapittel 7.5.3 i Prop 200 S (2020-2021) om jordbruksoppgjøret står følgende:

"Frakttilskuddsordningene til korn og kraftfôr er et viktig virkemiddel for å bidra til å utjevne regionale prisforskjeller på kraftfôrprisen. Det foreslås uendret bevilgningsnivå for 2022 for fraktordningene for korn og kraftfôr."

"Fraktordningene for korn og kraftfôr ble sist gjennomgått i forkant av jordbruksforhandlingene i 2012. Det skjer kontinuerlige endringer i strukturen i markedet og det vurderes nå som hensiktsmessig at Landbruksdirektoratet innen jordbruksoppgjøret i 2022 gjør en ny gjennomgang av fraktordningene fra kyst og frem til kraftfôrbruker."

For å konkretisere mandatet, har det blitt avholdt et møte med Landbruks- og matdepartementet, som er oppdragsgiver, den 31. august 2021, et innspillsmøte med avtalepartene og de største markedsaktørene 20. september 2021, samt gjort en gjennomgang av jordbrukets krav til forhandlingene og ulike næringsaktørers innspill. På bakgrunn av dette har vi operasjonalisert oppdraget til det som framgår av leveransemål i avsnitt 1.2.