Om rapporten 

Rapportnummer3-6/2024
Dato8..1. 2024
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenGjennomgang av oppryddingsarbeidet etter stormen 19. november 2021 (PDF)

Sammendrag

I forbindelse med oppryddingsarbeidet etter stormen 19. november 2021 og påfølgende stormer vinteren 2021/2022 dukket det opp mange problemstillinger og spørsmål fra flere aktører. Mange av uklarhetene som ble løftet frem, handlet om hvem som har ansvar for å følge opp hvilke oppgaver i oppryddingsarbeidet. I denne gjennomgangen har vi hatt fokus på ansvar og oppgaver i oppryddingsarbeidet. Vi ønsket også å se på hvilke samarbeid som eksisterer, identifisere skranker og beskrive læringspunkter som må følges opp i videre beredskapsarbeid. Landbruksdirektoratet har ved gjennomgangen lagt til grunn de fire beredskapsprinsippene:

  1. Ansvarsprinsippet
  2. Likhetsprinsippet
  3. Nærhetsprinsippet
  4. Samvirkeprinsippet

For å finne svar ble det opprettet en spørreundersøkelse som ble sendt ut til næringsaktører og offentlige aktører som ble berørt av stormhendelsen 19.november 2021 og som har jobbet med opprydding etter stormhendelsen. Basert på svarene i undersøkelsen fikk vi bekreftet at det er usikkerhet knyttet til ansvar og oppgaver hos både næringsaktører og offentlige aktører. Det er også mange kontaktpunkter mellom berørte aktører, særlig mot skogeier, tømmerkjøper og Statsforvalterens landbruksavdeling. Det som oppleves som de største skrankene i oppryddingsarbeidet for deltakerne i spørreundersøkelsen er skranker man møter tidlig i oppryddingsarbeidet i lokale forhold. Både næringsaktører og offentlige aktører trekker frem flere læringspunkter etter oppryddingsarbeidet, herunder behov for avklaringer av roller og ansvar på flere nivå, behov for beredskapsrutiner, behov for oversikt over skadeomfang og tilskuddsordninger som stimulerer til opprydding.

For videre arbeid anbefaler Landbruksdirektoratet at organisasjonene jobber for å minimere usikkerhet rundt eget ansvar og egne oppgaver, utarbeider egne beredskapsrutiner med utgangspunkt i de fire beredskapsprinsippene og innarbeider aktuelle læringspunkter i eget beredskapsarbeid