Om rapporten 

Rapportnummer36/2023
Dato6.7.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenKartlegging av foryngelse og miljøhensyn ved hogst (PDF)

Sammendrag

For å kartlegge at foryngelsestilstand og miljøhensyn er ivaretatt i forbindelse med hogst og foryngelse har skogbruksmyndighetene siden 1994 gjennomført en årlig resultatkartlegging blant et tilfeldig utvalg skogeiere. Målet for kartleggingen er å undersøke om bærekraftforskriften er fulgt. Bærekraftforskriften stiller blant annet krav til å ta miljøhensyn under hogsten og sikre foryngelse etter hogst.

Hvert år oppsøker skogbruksansvarlige i kommunene tre år gamle hogstfelt. Hver hogst som oppsøkes kalles et felt, og disse trekkes tilfeldig fra Landbruksdirektoratet sine databaser. Årlig trekkes det ut rundt 1300 felt. Noen av feltene utgår på grunn av ulike årsaker, og i 2022 ble totalt 1140 felt kartlagt. For de felt som skal kartlegges, skal det registreres en rekke parametere med hensyn til skogfaglige og miljømessige vurderinger av hogst- og foryngelsestiltak. Resultatene fra feltene oppskaleres til å representere alt skogareal som ble hogd i det aktuelle året. De kartlagte feltene er basert på registrert hogstkvantum tre år tidligere (2019). I 2022 utgjorde 69 prosent av det kartlagte arealet granskog, furuskog 23 prosent og barblandingsskog litt over 8 prosent. Lav bonitet (6-8) utgjorde 7 prosent av arealet, middels bonitet (11-14) utgjorde 54,5 prosent av arealet, høy bonitet (17-20) utgjorde 34,4 prosent og 4 prosent svært høy bonitet (23-26).

Bærekraftforskriften har som formål å sikre et bærekraftig skogbruk som sikrer miljøverdiene i skogen og foryngelse av ny skog. Med miljøverdier i skog menes her biologisk mangfold, friluftsliv, landskap og kulturverdier. Rapporten fokuserer på miljøvurdering av hogst og foryngelse. Kartleggingen for 2022 viser at norsk skogbruk tar tilstrekkelig og riktige miljøhensyn. Arealet hvor det ikke blir tatt hensyn til registrerte miljøverdier var bare 1,4 prosent. Andelen av arealet hvor kantsoner er vurdert som aktuelt, men ikke utført, var 3,5 prosent. Videre viser kartleggingen at tilstrekkelig andel lauvtrær er sikret i foryngelsen på 89 prosent av hogstarealet.

Bærekraftforskriften stiller også krav til foryngelse av skog for å hindre utarming av skogressursene. I 2022 var 79 prosent av arealet tilfredsstillende forynget i henhold til kravene i forskriften. Tallene er lavest i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Nordland. Planting av gran er den vanligste foryngelsesmetoden, og utgjør 58 prosent av det totale arealet. Dette har sammenheng med at gran er det vanligste treslaget og flatehogst den vanligste avvirkningsmetoden. Naturlig foryngelse er vanligst i furuskog, og utgjør 19,5 prosent av totalarealet. For å øke sannsynligheten for vellykket naturlig foryngelse kan man blant annet markberede. Markberedning er utført på 19,5 prosent av arealet og vurdert som uaktuelt på litt over 54 prosent av arealet. På det resterende arealet ble markberedning vurdert som aktuelt, selv om det ikke var gjennomført.