Om rapporten 

Rapportnummer 28/2022
Dato 30.5.2022
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Kommunale og regionale virkemidler for jordvern (PDF)

Forord

Kommunene og fylkeskommunene kan ta i bruk en rekke virkemidler for å ivareta jordvernet i den lokale og regionale forvaltninga av jordbruksarealene. For kommunene kan dette for eksempel være kartlegging av kjerneområder landbruk og opprettelse av hensynssoner etter plan- og bygningsloven, utarbeidelse av temakart for jordbruk eller vedtak av kommunale jordvernstrategier som kan ligge til grunn for kommunens øvrige planverk. Fylkeskommunene kan på sin side for eksempel vedta egne regionale jordvernstrategier, opprette en såkalt grønn strek eller langsiktig grense for utbygging mot jordbruksareal eller sette regionale jordvernmål.

Landbruksdirektoratet har på oppdrag av Landbruks- og matdepartementet innhentet kunnskap om kommunenes og fylkeskommunenes bruk av virkemidler for å ivareta jordvern. Vi har også bedt statsforvalterembetene om deres vurderinger av effekten virkemidlene har på jordvernet. Denne rapporten oppsummerer våre funn.