Om rapporten 

Rapportnummer4/2023
Dato24.3.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenKonsesjonsloven i endring (PDF)

Sammendrag

Landbruks- og matdepartementet ga i tildelingsbrevet for 2022 Landbruksdirektoratet i oppdrag å undersøke mulige konsekvenser av endringene i konsesjonsloven i 2017. Endringene vurderes å ha medført konsekvenser for omsetning av eiendommer. Fra 2016 til 2021 har antallet bebygde eiendommer med konsesjonsplikt blitt redusert med åtte prosent. Antallet konsesjonssaker, både bebygde og ubebygde eiendommer, er likevel relativt stabilt med omtrent 2500 saker i året.

Bebygde eiendommer som ble unntatt konsesjonsplikt ved lovendringene, har økt i omsetning etter 2017. Det samme gjelder bebygde eiendommer som fortsatt er underlagt konsesjonsplikt. Bebygde eiendommer som før lovendringene var underlagt priskontroll, har økt i omsetning etter 2017. Det samme gjelder for øvrig bebygde eiendommer som fortsatt er underlagt priskontroll.

Omsetningen av rene skogeiendommer totalt har gått noe ned etter lovendringene i 2017, mens omsetningen av rene ubebygde skogeiendommer har økt etter lovendringene. For bebygde skogeiendommer med mer enn 500 dekar produktiv skog har det vært en stor omsetningsvekst etter lovendringene, det samme gjelder bebygde eiendommer med mer enn 500 dekar produktiv skog og 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord.

Den gjennomsnittlige størrelsen produktivt skogareal på eiendommer med skog har økt i årene etter lovendringene.