Om rapporten 

Rapportnummer3-28/2024
Dato15.3.2024
UtgiverLandbruksdirektoratet, Seksjon økonomi og dokumentsenter
RapportenLandbrukets utviklingsfond LUF - Årsrapport 2023 (PDF)

Leders beretning

Landbrukets utviklingsfond (LUF) består av en rekke tiltak og virkemidler innen næringsutvikling, kompetanseheving og klima- og miljøtiltak som skal stimulere til utvikling i landbruksnæringen. Virkemidlene omfatter bl.a. tilskuddsordninger, utviklingsprogrammer og prosjekter som skal bidra til å styrke og bygge ut næringsgrunnlaget på landbrukseiendommer, samt skape tiltak innen landbruksnæringen.

Midlene tildeles fondet som administreres av Landbruksdirektoratet. Forvaltningen av virkemidlene i fondet er spredt på flere aktører. Aktørene er Innovasjon Norge, Stiftelsen Norsk Mat, statsforvalterne, kommunene og fylkeskommunene i tillegg til Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet har utviklet gode rutiner og samarbeider godt med de andre aktørene for å forvalte fondet på en best mulig måte.

Denne årsrapporten dekker det ansvaret som Landbruksdirektoratet har som administrator av fondet og viser fondets samlede årsregnskap, ansvar og prognoser. Det gis i tillegg en kort rapportering på status for virkemiddelbruken innenfor de enkelte ordningene det bevilges midler til i fondet, med unntak av virkemidlene forvaltet av Innovasjon Norge og Stiftelsen Norsk Mat, som rapporterer direkte til Landbruks- og matdepartementet på resultatet av de virkemidlene som de har forvaltningsansvaret for.

Bevilgningen til Landbrukets Utviklingsfond har vært 2 227 mill. kroner i 2023. Det er om lag 591 mill. kroner mer enn de foregående årene.

Fondsregnskapet for 2023 viser et positivt resultat på 401,64 mill. kroner og fondskapitalen øker med tilsvarende beløp. Fondets fondskapital pr. 31.12.2023 er på 1004,25 mill. kroner. Det positive resultatet kommer blant annet av at det i 2023 ble økt bevilgning til LUF.

Fondets ansvar er ved utgangen av 2023 på 3006,968 mill. kroner. I tillegg kommer ansvar for rentestøtteordningen som per 31.12.23 er beregnet til 105,038 mill. kroner. Fondets ansvar har økt med 638,783 mill. kroner i 2023, dette er en økning på 27 prosent. Dette skyldes blant annet at det er en økning i samlet tilskuddsramme.

På grunn av den utfordrende kapitalsituasjonen til fondet ble det i jordbruksoppgjøret 2022 foreslått at alle ubenyttede rammer pr 31.12.2023 skulle inndras og ikke overføres til tilskuddsrammene for 2024. Dette er nå gjennomført og 73,752 mill. kroner er blitt inndratt pr 31.12.2023. Inndragning av ubenyttede rammer vil gi lavere tilskuddsramme i påfølgende år, noe som igjen vil gjøre at mindre blir tildelt og man får på sikt mindre til utbetaling.

Prognosene for 2024 – 2028 tilsier at fondet vil ha mer i bevilgning enn utbetalinger de første fire årene, og dermed øke fondskapitalen, men at utsiktene for 2028 er at fondet vil gå med underskudd igjen. Direktoratet anbefaler at man fortsatt følger nøye med på kapitalsituasjonen i fondet og at fondskapitalen og likviditeten holdes under oppsyn.

Jørn Rolfsen
Administrerende direktør