Om rapporten 

Rapportnummer3-5/2023
Dato15.3.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet
Rapporten

Landbrukets utviklingsfond LUF - Årsrapport 2022 (PDF)

Vedlegg: Revisjonsberetning for Landbrukets utviklingsfond (LUF) 2022 (PDF)

Leders beretning

Landbrukets utviklingsfond (LUF) består av en rekke tiltak og virkemidler innen næringsutvikling, kompetanseheving og klima- og miljøtiltak som skal stimulere til utvikling i landbruksnæringen. Virkemidlene omfatter bl.a. tilskuddsordninger, utviklingsprogrammer og prosjekter som skal bidra til å styrke og bygge ut næringsgrunnlaget på landbrukseiendommer, samt skape tiltak innen landbruksnæringen.

Midlene tildeles fondet som administreres av Landbruksdirektoratet. Forvaltningen av virkemidlene i fondet er spredt på flere aktører. Aktørene er Innovasjon Norge, Stiftelsen Norsk Mat, statsforvalterne, kommunene og fylkeskommunene i tillegg til Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet har utviklet gode rutiner og samarbeider godt med de andre aktørene for å forvalte fondet på en best mulig måte.

Denne årsrapporten dekker det ansvaret som Landbruksdirektoratet har som administrator av fondet og viser fondets samlede årsregnskap, ansvar og prognoser. Det gis i tillegg en kort rapportering på status for virkemiddelbruken innenfor de enkelte ordningene det bevilges midler til i fondet, med unntak av virkemidlene forvaltet av Innovasjon Norge og Stiftelsen Norsk Mat, som rapporterer direkte til Landbruks- og matdepartementet på resultatet av de virkemidlene som de har forvaltningsansvaret for.

Fondsregnskapet for 2022 viser et positivt resultat på 59,7 mill. kroner og fondskapitalen øker med tilsvarende beløp. Fondets fondskapital pr. 31.12.2022 er på 603 mill. kroner. Det positive resultatet kommer blant annet av at det i 2022 ble økt bevilgning til LUF.

Fondets ansvar er ved utgangen av 2022 på 2 367,606 mill. kroner. I tillegg kommer ansvar for rentestøtteordningen som per 31.12.22 er beregnet til 150,028 mill. kroner. Fondets ansvar har økt med 209,322 mill. kroner i 2022, dette er en økning på 10 prosent. Dette skyldes blant annet at det er en økning i samlet tilskuddsramme.

Med bakgrunn i den kritiske situasjonen til fondet ble det i 2022 inndratt 34,5 mill. kroner av tilskuddsmidler som var ubenyttet ved årsskiftet 2021/2022. Formålet med dette var å styrke fondskapitalen slik at det er mulig å utbetale forpliktelsene som fondet har for kommende år.

Inndragning av midler omfattet følgende ordninger;

  • 18 mill. kroner av ubenyttede miljømidler på skogordningen
  • 14 mill. kroner fra Bedriftsretta midler til investering og utvikling
  • 1,5 mill. kroner fra Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping
  • 1 mill. kroner fra avviklede ordninger

Bevilgningen til Landbrukets Utviklingsfond i 2022 er 1 636 mill. kroner. Det er om lag 57 mill. kroner mer enn de foregående årene.

Prognosene for 2023 – 2027 tilsier at fondet vil få økte utbetalinger og vil gå med underskudd, noe som vil redusere fondskapitalen tilsvarende. Med utgangspunkt i dette, så vil man i 2027 ikke ha nok kapital til å betale ut årlige forventede forpliktelser. Direktoratet anbefaler sterkt at fondskapitalen og likviditeten styrkes gjennom økt tilførsel av midler, slik at fondet kan betjene ansvaret og forventede utbetalinger. Alternativt anbefales det at tilskuddsrammene reduseres for styrking av fondet på lang sikt. Kapitalsituasjonen og likviditetsutviklingen for LUF må holdes under oppsikt.

Jørn Rolfsen,
Administrerende direktør