Om rapporten 

Rapportnummer16/2022
Dato1.3.2022
UtgiverLandbruksdirektoratet, Avdeling ressurs og areal
Rapporten

Landbrukets verdensarvordning og verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Tilråding fra Landbruksdirektoratet til Landbruks- og matdepartementet. 1.mars 2022 (pdf)

Vedlegg - temakart laget av statsforvalterne (pdf)

Sammendrag

Landbruksdirektoratet ble bedt om, i samråd med Miljødirektoratet og Riksantikvaren, å vurdere innlemmelse av Circumferensen ved Røros bergstad i ordningen med tilskudd til jordbruk og skjøtsel i verdensarvområdene.

I kapittel 2 - Om oppdraget – prosess og arbeidsmåte gjør vi nærmere rede for forståelsen for oppdraget, overordnede forutsetninger for tilrådingen og hvordan arbeidet er gjennomført.

I kapittel 3 – Bakgrunn for verdensarvarbeidet gjør vi kort rede for hva UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv er og hvilke områder i Norge som befinner seg på denne listen.

I kapitel 4 – Verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen gjør vi kort rede for bakgrunnen for og kriteriene for at Røros bergstad og Circumferensen er skrevet inn på verdensarvlisten. Her viser vi hvilke fylker og kommuner som inngår i verdensarvområdet og i buffersonen.

I kapittel 5 – Landbrukets betydning for verdensarven redegjør vi kort om at både jordbruk og reindrift har vært viktige næringer i Rørosregionen. Jordbrukets betydning for bergverkssamfunnet og den gjensidig sameksistens mellom jordbruk og gruvevirksomheten er antagelig mer kjent enn reindriftens betydning. Vi redegjør kort for jordbrukets og reindriftens betydning og påvirkning.

I kapittel 6 – Status og utfordringer for reindriften og jordbruket redegjør vi kort om omfang, hvor og type drift. Vi skriver også om hvilke utfordringer som finnes for næringene i området.

I kapittel 7– Landbrukets verdensarvordning redegjør vi for tilskuddsordningen, den økonomiske rammen de siste årene, forvaltning av ordningen og hva det innvilges tilskudd til.

I kapittel 8 – Andre offentlige tilskuddsordninger redegjør vi for andre tilskuddsordninger i miljø- og landbruksforvaltningen som er relevante for ivaretagelse av kulturlandskap og landbruksdrift.

I kapittel 9 – Direktoratenes vurdering og tilråding redegjør vi for vår anbefaling om å innlemme Røros bergstad og Circumferensen i landbrukets verdensarvordning. Se oppsummering avslutningsvis i punkt 9.9.

I kapittel 10 – Økonomiske og administrative konsekvenser – redegjør vi kort for økonomiske konsekvenser og behovet for økt ramme, kapasitet og kompetanse hos forvaltningen, samt behov for forskriftsendringer. Se oppsummering i punkt 10.4.