Om rapporten

Rapportnummer 3/2019
Dato 15. februar 2019
Utgiver Landbruksdirektoratet, Avdeling handel og industri
Rapporten Markedsrapport 2018 (PDF)

Forord

I Markedsrapport 2018 gir Landbruksdirektoratet en oversikt over hvordan tilgangen på viktige norske landbruksvarer var i året som gikk. Vi presenterer tall over norsk produksjon, import og eksport, og vurderer markeds- og prissituasjonen for korn og kraftfôr, melk og meieriprodukter, kjøtt og egg, sentrale varer i grøntsektoren, samt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer). Vi gir også en kort beskrivelse av utviklingen i norsk dagligvarehandel og forbruk.

Rapporten har innledningsvis et sammendrag, samt hovedtrekk først i hvert kapittel. Bak i rapporten finner du en ordliste som forklarer sentrale begrep og ordninger som vi refererer til. Prissystemene i norsk jordbruk, samt toll- og importordninger for jordbruksvarene, er for øvrig beskrevet mer detaljert i Markedsrapport 2015 (rapport nr. 3/2016).

Markedsrapporten er utarbeidet som en del av Landbruksdirektoratets årlige innspill til Landbruks- og matdepartementet i forkant av jordbruksforhandlingene. Rapporten gir også en oversikt over utviklingen i de norske markedene for landbruksvarer for andre interesserte. Som supplement til denne rapporten utgir vi "Omverdenen til norsk landbruk og matindustri" (rapport nr. 2/2019).

Denne rapporten beskriver på et overordnet nivå noen av de viktigste verdikjedene i norsk landbruk. Andre publikasjoner fra Landbruksdirektoratet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Statistisk sentralbyrå (SSB) m.fl. omtaler utviklingen i norsk landbruk og næringsmiddelindustri nærmere. Vi viser for øvrig til vår nettside www.landbruksdirektoratet.no for statistikk og informasjon om norsk jordbruk, pris- og markedsutvikling på landbruksvarer nasjonalt og internasjonalt, samt handel.