Om rapporten 

Rapportnummer12/2023
Dato7.2. 2023
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenMatsvinn i jordbrukssektoren (PDF)

Forord

Dette er den andre rapporten av en serie årlige statusrapporter om matsvinn i jordbrukssektoren i perioden 2020-2030 fra Landbruksdirektoratet.

Målene det rapporteres på er nedfelt i Bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn. Fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner undertegnet Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn i 2017. Blant disse var Landbruks- og matdepartementet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag. Avtalen forplikter aktørene til å halvere matsvinnet i verdikjeden for mat samlet sett fram til 2030. Avtalen har også som formål å gi økt kunnskap om omfanget og årsakene til matsvinn. Avtalepartene fra matbransjen skal i henhold til avtalen kartlegge omfanget og sammensetningen av matsvinn innenfor den delen av matsektoren de representerer, og rapportere dette årlig. Denne rapporten om matsvinn i jordbrukets primærledd er en av flere sektorrapporter. 

Denne rapporten fra jordbrukssektoren har som mål å kartlegge omfanget og årsakene til matsvinn i primærleddet og øke kunnskapen om dette. Rapporten beskriver de ulike produksjonssektorene korn, melk, kjøtt, egg og grønt sine spesifikke verdikjeder. Det gjøres rede for de metodene som er valgt for statistikken for de ulike sektorene, som varierer avhengig av tilgang på data. Videre blir matsvinnet kvantifisert. Årsaker til matsvinn og sammenhenger blir forklart og eventuelt analysert der dette er mulig, basert på hva Landbruksdirektoratet har tilgang til av informasjon. Definisjonen av matsvinn fra bransjeavtalen, og avgrensninger i hva som skal måles innenfor primærleddet får betydning for resultatene.

Jordbrukssektoren har over mange år jobbet med effektivisering, dyrehelse, hygiene og andre kvalitetskrav m.m. som innebærer at matsvinnet i jordbrukssektoren i all hovedsak er lavt. Det er allikevel noen variasjoner, og forbedringer er alltid mulig. Vi håper denne rapporten bidrar til å målrette tiltak for å redusere matsvinn der det er aktuelt og hensiktsmessig.