Om rapporten 

Rapportnummer22/2023
Dato15.3.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet, Miljødirektoratet
RapportenNitrogen til nytte i jordbruket (PDF)

Forord

I Jordbruksoppgjøret 2022 fikk Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet i oppdrag å utrede tiltak og virkemidler for helhetlig og bærekraftig nitrogenforvaltning i jordbruket. Resultater fra prosjektet skal ligge til grunn for en eventuell handlingsplan for god nitrogenutnyttelse. Oppdraget er beskrevet i Prop. 120 S (2021 –2022) og vedlagte mandat.

Denne rapporten omfatter en oversikt over hvorfor vi trenger bærekraftig nitrogenforvaltning, relevante samfunnsmål og status for måloppnåelse, hva vi vet om nitrogentilførsler, -utnyttelse og -tap i jordbruket, en gjennomgang av særlig relevante virkemidler, samt prinsipper for bærekraftig nitrogenforvaltning. NIBIO har i en egen rapport utredet tiltak for bedre nitrogenforvaltning på gårdsnivå1. Begge rapporter er leveranser fra forprosjektet.

Vi har invitert utvalgte aktører til å gi innspill til forprosjektet. I et senere hovedprosjekt anbefaler vi enda bredere medvirkning.

Vi vil si tusen takk for gode innspill til Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, NORSØK, Tine, Yara Norge og Felleskjøpet Rogaland Agder, og til Innovasjon Norge for hjelp til kvalitetssikring av tekst om IBU.

We would also like to thank Prof. David Kanter for sharing progress from the ongoing work on developing a guidance document for national action plans to address nitrogen pollution. Your guidance is greatly appreciated.

I forprosjektet har vi lagt vekt på oversikt og situasjonsforståelse, for å kunne legge til rette for et godt hovedprosjekt som kan gå dypere inn i problemstillingene. Vi håper resultatene vil komme til nytte i det videre arbeidet for å utnytte nitrogen bedre i jordbruket.