Om rapporten

Rapportnummer  
Dato 2. mai 2022
Utgiver Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet
Rapporten Ny forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål (PDF)

Innledning

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og i samråd med Landbruksdirektoratet sendte Miljødirektoratet forslag til endringer i "forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål" på høring 5. oktober 2021. Høringsfristen ble satt til 15. januar 2022.

Forskriftsforslaget innebærer å videreføre regulert bruk av utenlandske treslag til skogbruksformål der den viktigste endringen er at det legges et tydeligere ansvar på skogeier for å holde kontroll med spredning i en avgrenset ansvarssone. Dette er drøftet i Del B av høringsnotatet.

Det er også hørt på lettelser i saksbehandlingsrutinene for produksjonsformer som ikke medfører spredningsfare. Dette diskuteres i høringsnotatet Del A, og berøre i all hovedsak juletreproduksjon. Videre er det foreslått en rekke språklige og strukturelle endringer for å forenkle forskriften, på bakgrunn av erfaringene fra praktisering av forskriften siden 2012.

Vi viser til høringsnotatet for begrunnelse av forslagene som har vært på høring.

I høringen ble det stilt to hovedspørsmål:

  1. Hvordan stiller du deg til å gå fra søknadsplikt til meldeplikt for produksjonsformer som ikke medfører fare for spredning til omgivelsene, herunder juletrær?
  2. Vi foreslår en forskrift som åpner for fortsatt bruk av utenlandske treslag til tømmerproduksjon, men der skogeiers ansvar for kontroll av spredning er tydeliggjort. Hvordan stiller du deg til dette?

I samråd med Landbruksdirektoratet, har Miljødirektoratet oppsummert høringen. Hovedspørsmålene er behandlet i kapitel 3.2 og 3.3, mens øvrige innspill/problemstillinger er håndtert i kapitel 3.4. I kapittel 4.1 gjennomgår vi paragrafspesifikke innspill.

En omforent tilrådning og forslag til forskriftstekst er presentert i kapittel 4.3.