Om rapporten 

Rapportnummer13/2023
Dato15.3.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenØkt norskandel i økologisk fôr (PDF)

Sammendrag

Landbruksdirektoratet har utredet hvordan egenprodusert økologisk korn og total norsk produksjon av økologisk korn og kraftfôrråvare kan økes. Vi har kartlagt flaskehalser, vurdert og foreslått ulike tiltak og pekt på nye kunnskapsbehov innenfor området.

Bakgrunnen for utredningen er nye krav i økologiregelverket fra EU, som sier at økologiske husdyrprodusenter må ha en viss andel egenprodusert fôr. Formålet med kravet er at fôret skal transporteres så kort som mulig. Svin og fjørfe skal ha minst 30 prosent egenprodusert fôr, mens drøvtyggere skal ha minst 60 prosent (øker til 70 prosent fra 2024).

I møter med aktører i verdikjeden har Landbruksdirektoratet fått tilbakemeldinger om at det er en rekke flaskehalser som forhindrer økt produksjon i Norge. Den grunnleggende utfordringen som ligger bak, er at økologisk korn og kraftfôrråvare er en helt egen verdikjede innenfor den mye større verdikjeden for konvensjonell vare.

Basert på de flaskehalsene vi har funnet, presenterer vi fire alternativer til hvordan myndighetene kan gå videre: nullalternativet, to «spor» som på hver sin måte kan påvirke strukturen i verdikjeden for økologisk produksjon av korn og kraftfôrråvare, og tiltak som kan innføres uavhengig av de to sporene.

Landbruksdirektoratet kommer ikke med noen anbefaling om hvilket alternativ vi mener er best egnet, basert på mandatet for utredningen.