Om rapporten

Rapportnummer 5/2018
Dato 15. februar 2018
Utgiver Landbruksdirektoratet, Avdeling handel og industri
Rapporten Omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2017 (PDF)

Forord

Rapporten Omverdenen til norsk landbruk og matindustri beskriver de viktigste trekkene ved de internasjonale rammene som norsk landbruk og matindustri opererer innenfor.

I rapporten redegjør vi først for områder som har innvirkning på landbruksproduksjonen i verden: verdensøkonomien, valutakurser, Parisavtalen og landbrukspolitikk i EU. Deretter presenteres den overordnede utviklingen i etterspørsel og produksjon av landbruksprodukter, og utvikling i priser på landbruksprodukter. I kapittelet som følger går vi mer i detalj om hvordan utviklingen på verdensbasis har vært for landbruksproduksjoner som også fins i Norge. Koblingen mellom norsk marked og internasjonalt marked finner vi gjennom handel. I de siste kapitlene i rapporten presenteres handelsavtaler som Norge har eller forhandler om med andre land, statistikk over hvordan handelen av landbruksvarer har vært i 2017 og en oversikt over hvilke kvoter Norge har for import av landbruksvarer.

Denne rapporten er en del av Landbruksdirektoratets årlige innspill til Landbruks- og matdepartementet i forkant av jordbruksforhandlingene, men er utformet for også å kunne gi en oversikt over omverdenen til norsk landbruk og matindustri for andre interesserte. Landbruksdirektoratets "Markedsrapport 2017 – Vurdering av markedene for norske landbruksvarer" (rapport nr. 4/2018) beskriver markedsutviklingen i Norge, og ser i tillegg på utviklingen i norsk dagligvarehandel.

Andre publikasjoner fra Landbruksdirektoratet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Statistisk sentralbyrå (SSB) m.fl. gir nærmere omtaler av utviklingen i norsk landbruk og næringsmiddelindustri. Vi viser også til www.landbruksdirektoratet.no for mer informasjon og tallmateriale om norsk landbruk, pris- og markedsutvikling for landbruksvarer og internasjonal handel.