Om rapporten 

Rapportnummer39/2022
Dato15.9.2022
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenStatistikk for arealbruk i reinbeitedistrikter (PDF)

Sammendrag

Landbruks- og matdepartementet etablerte i 2021 en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på hvordan det kan utvikles bedre statistikk for arealbruk i reinbeiteområdene. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Norske Reindriftsamers Landsforbund, NIBIO, SSB, Landbruksdirektoratet og har vært ledet av Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet har vært sekretariat.

Arbeidsgruppen har gjennomgått de ulike datagrunnlagene som fins i dag for arealbruk i reinbeitedistrikter. Arbeidsgruppen legger til grunn at det eksisterende datagrunnlaget gir et grunnlag for løpende statistikk. På denne bakgrunnen har arbeidsgruppen foreslått hvordan statistikken kan utformes.

Arbeidsgruppen har gjennomgående brukt tre distrikter som eksempel i rapporten, Gåebrien sijte i Sør-Trøndelag reinbeiteområde, Fálá/Kvaløy i Vest-Finnmark reinbeiteområde, og Trollheimen. Gåebrien sijte er valgt fordi et av medlemmene i arbeidsgruppen har tilhørighet i dette distriktet, de øvrige er valgt av hensyn til geografisk spredning.

Formålet med arbeidet er å se nærmere på hvilken statistikk som er ønskelig og mulig, ikke produsere statistikken. Arealer og andre tall er i denne rapporten presentert som eksempler, og har ikke vært gjennom vanlig kvalitetskontroll (det gjelder både datakilder, beregningsmetoder og resultater).

Arbeidsgruppen har lagt til grunn at reinbeitedistriktet er den grunnleggende enheten i statistikken. Reinbeitedistriktets bruttoareal er utgangspunktet for beregningen av hvor stor andel av distriktet som for eksempel er bebygd. Arbeidsgruppen har også lagt til grunn at det er behov for noe informasjon om administrative forhold, som hvilke kommuner reinbeitedistriktet ligger i, og hvor stor andel som ligger i de ulike kommunene.

Arbeidsgruppen har delt inn statistikken i arealbruk som ikke medfører fysiske inngrep, det vil si som ikke resulterer i nedbygging av areal, og i arealbruk som medfører fysiske inngrep, det vil si medfører nedbygging av areal. I den første kategorien har arbeidsgruppen foreslått statistikk for følgende tema:

 • Forvaltningsområder for rovvilt
 • Verneområder
 • Restriksjonsområder
 • Forsvarets øvingsfelt

I den andre kategorien har arbeidsgruppen foreslått statistikk for følgende tema:

 • Boligbebyggelse
 • Fritidsbebyggelse
 • Industri og bergverksdrift
 • Energiforsyning
 • Skogsbilveier
 • Jordbruksareal
 • Traktorvei og sti
 • Statistikk for arealbruk i reinbeitedistrikter
 • Luftledning
 • Annen vei
 • Andre bebygde arealer

Arbeidsgruppen foreslår at statistikken publiseres i Ressursregnskapet for reindrift, og at noe også kan publiseres av SSB.

Arbeidsgruppen har også forslag til forbedringer av datagrunnlaget, og noen forslag til framtidig arbeid som kan gjøres for å styrke kunnskapsgrunnlaget for konsekvenser av annen arealbruk og forstyrrelser for reindriften.