Om rapporten

Rapportnummer 41/2020
Dato 08.12.2020
Utgiver Landbruksdirektoratet 
Rapporten Styrking av reinbeitedistrikter i arealsaker (PDF)

Forord

I sluttprotokollen fra reindriftsavtaleforhandlingene 2020/2021, ble Staten v/Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) omforent om at det skulle utarbeides en utredning for å avklare hvordan distriktene kan styrkes i arealsaker.

Rapporten beskriver eksisterende ordninger som kan bidra inn å forbedre distriktenes arbeid med plan og arealsaker. Rapporten gjennomgår resultatene fra to spørreundersøkelser som ble sendt til 12 kommuner, 12 større utbyggere og 81 reinbeitedistrikter. Videre vurderer Landbruksdirektoratet hvordan distriktene kan styrkes for å ivareta sine interesser i arealsaker. Til slutt foreslår Landbruksdirektoratet viktige konkrete tiltak.

Funn gjennom dette arbeidet tyder på at reindriften fortsatt har store utfordringer med å takle de stadige arealinngrepene som planlegges og gjennomføres.

Landbruksdirektoratet ønsker å takke reinbeitedistriktene, utvalgte kommuner og utbyggere som deltok i spørreundersøkelsen. Informasjonen derfra ble meget viktig i arbeidet med denne rapporten.