Om rapporten

Rapportnummer 7/2017
Dato 15. februar 2017
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Tilskuddsgrunnlag for distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker (PDF)

Sammendrag

Dagens distriktstilskuddsordning for frukt, bær og grønt ekskluderer produkter som går utenom omsetningsleddene

I dagens distriktstilskuddsordning gis det distriktstilskudd for frukt, bær og grønt som er levert til godkjent omsetningsledd. Dette ekskluderer alle produkter som blir solgt direkte fra produsent til butikk/forbruker fra å være tilskuddsberettiget.

Alternativ modell – det gis distriktstilskudd til frukt, bær og grønt omsatt til konsum- eller konservesmarkedet, uavhengig av omsetningskanal

I rapporten skisserer Landbruksdirektoratet en alternativ modell, der kravet om at produktene må leveres til godkjent omsetningsledd utgår. Dette innebærer at alle produkter som er solgt til konsumeller konservesmarkedet vil være berettiget tilskudd, uten at det er krav om hvilken salgskanal det selges gjennom Et krav om at varene må gå til konsum-eller konservesmarkedet vil imidlertid kunne være vanskelig å kontrollere. Foretakene må kunne dokumentere mengden frukt, bær eller grønt som er omsatt ved hjelp av regnskapsbilag. For å muliggjøre kontroll, må mengden solgt spesifiseres i salgsbilaget i samme mengdeenhet som benyttes i søknadsskjemaet/tilskuddsberegningen.

Virkninger av en alternativ modell

Med en alternativ modell, vil større mengder frukt, bær og grønt være berettiget distriktstilskudd enn i dagens ordning. Det er vanskelig å anslå hvor stor del av omsetningen som i dag går gjennom andre kanaler enn omsetningsleddene. Mange av foretakene som i dag søker om arealtilskudd, men som ikke søker om distriktstilskudd, har små arealer. Dermed kan noen av foretakene som i dag ikke søker om distriktstilskudd i dag være foretak som produserer så lite at de ikke produserer over minstekvantum påkrevd for å motta tilskudd.

Ved å gi tilskudd til frukt, bær og grønt uavhengig av omsetningskanal, kan en stimulere til at produkter som er av god kvalitet, men som ikke blir kjøpt av omsetningsledd på grunn av form eller størrelse, blir solgt via andre kanaler. Samtidig kan det bli lettere for produsenter å få tilskudd for varer av dårligere kvalitet.

Landbruksdirektoratet kan ikke se at formålet om ordnede omsetningsforhold blir påvirket negativt av den alternative modellen, så fremt det blir presisert i regelverket at produktene skal selges til konsumeller konservesmarkedet, og det stilles krav til god nok dokumentasjon på dette.