Om rapporten 

Rapportnummer42/2023
Dato28.9.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet, Avdeling areal og ressurs (ARA)
RapportenTilstand og investeringsbehov på skogsvegnettet (PDF)

Sammendrag

Landbruksdirektoratet har i tildelingsbrev for 2023 fått i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å sammenstille en oversikt over fylkesvise rapporter om tilstanden på det eksisterende skogsvegnettet og behovet for investeringer knyttet til skogsvegnettet. Landbruksdirektoratet skal også gi innspill til hvordan kunnskapsgrunnlaget kan forbedres.

Landbruksdirektoratet har i dialog med statsforvalterne innhentet dokumentasjon på det som finnes av tilstandsvurderinger i fylkene, samt annen relevant dokumentasjon for å belyse oppdraget. Det er stor variasjon mellom fylkene med hensyn til hva som finnes av relevant dokumentasjon. Det er i Agder, Vestfold og Telemark, Oslo/Viken og Innlandet det er gjort mest arbeid med fysisk kartlegging av tilstanden på vegnettet. Her viser undersøkelsene at 1/3 - 1/2 av skogsbilvegnettet har et ombyggingsbehov. Tilstandsvurderingene som er gjort er for få til at man kan lage en oppsummering av behovene for landet samlet sett.

I Melding om kystskogbruket, 2022 er det presentert behov for ny- og ombygging av skogsvegnettet i kystfylkene. Videre har statsforvalterne i nettverkssamarbeidet «Østlandsskogbruket» utarbeidet en ny prognose over ombyggingsbehov av skogsbilveger og investeringer knyttet til dette.

Landbruksdirektoratet har sammenstilt informasjon om skogsbilvegenes byggeår med de ulike generasjoner av vegnormalene som har vært gjeldende. Sammenstillingen viser at 73 prosent av skogsbilvegene ikke er bygd i tråd med vegnormalen fra 1997, eller nyere, og er dermed trolig ikke dimensjonert for dagens tømmervogntog og transportbelastning.

Landbruksdirektoratet har utarbeidet et anslag over behovene basert på sammenstilt kunnskap og egne vurderinger. Anslaget viser at det er et årlig ombyggingsbehov av skogsbilveger på 620 km, et nybyggingsbehov for skogsbilveg på 170 km og et samlet ny- og ombyggingsbehov av traktorveger på 250 km. En slik byggeaktivitet representerer et samlet investeringsbehov i størrelsesorden 880 millioner kroner per år. Forutsatt dagens tilskuddsnivå vil tilskuddsbehovet da være i størrelsesorden 350 millioner kroner Til sammenligning var registrert kostnad til nybygging og ombygging av skogsveger i 2022 på 289 millioner kroner. Det ble utbetalt 116 millioner kroner i tilskudd til skogsvegbygging i 2022.

En framtidig årlig investering på om lag 880 millioner kroner i skogsvegbygging vil, uavhengig av tilskuddsnivå, kreve betydelige beløp fra skogseiers side. Forutsatt at 350 millioner kroner dekkes av tilskudd må resterende 530 millioner kroner dekkes over skogfond eller andre midler.

For å øke presisjonen på anslagene over bygge- og investeringsbehov kan det vurderes å iverksette tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget. Mer eller mindre heldekkende kartlegginger og klassifisering av tilstand på vegnettet kan gjennomføres, men vil kreve betydelige ressurser. Det kan derfor være nødvendig å prioritere enkelte vegkategorier og arealtyper ved framtidig kartlegginger og eventuelt ved en utvalgsmetode.