Om rapporten

Rapportnummer45/2022
Dato6.12.2022
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenTotalregnskap for reindriftsnæringen (pdf)

Forord

Mandatet til Økonomisk utvalg for reindriften er gitt ved instruks fastsatt av
Landbruksdepartementet 16. juli 1993. Utvalgets oppgave er å fremstille et økonomisk
grunnlagsmateriale som danner utgangspunkt for forhandlingene om en næringsavtale mellom staten og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL).

Totalregnskapet for reindriftsnæringen, som legges frem i denne rapporten, viser en oversikt over de samlede verdiene som er skapt i næringen ved utnyttelse av produksjonsfaktorene arbeid og kapital. Regnskapet viser altså samlede inntekter, kostnader og resultat for hele reindriftsnæringen i Norge. I tillegg til regnskap for 2019 legger utvalget også frem et budsjett for 2020.
Utvalget har medregnet denne rapporten lagt frem 42 totalregnskap for reindriften siden 1980. Til sammen gir disse regnskapene oversikt over reindriftens økonomi i perioden 1975-2019.

Ved siden av å legge frem materiale som viser det økonomiske resultatet for
reindriftsnæringen totalt, er det også utvalgets oppgave å gi oversikt over utviklingen for de enkelte reinbeiteområdene. For Finnmarks vedkommende er reinbeiteområdene delt opp i soner.

I tillegg er det egne kapitler i rapporten som presenterer henholdsvis reindriftsavtalen, de langsiktige utviklingstrekkene for reindriften (fra 2010 til 2019), husholdsinntekter for familier som driver reindrift, samt vurderinger av situasjonen i de ulike reinbeiteområdene. Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift, er sekretariat for utvalget.