Om rapporten 

Rapportnummer 44/2020
Dato 18.12.2020
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Utredning - Implementering av tilskudd til klimarådgivning i regionale miljøprogram (PDF)

Forord

Oppdraget lyder som følger:

"Partene er enige om at tilskudd til klimarådgiving skal implementeres som en del av Regionale miljøprogram fra vekstsesongen/søknadsomgangen 2021. Rådgivningen skal omfatte bondens arbeid med å redusere utslipp og øke opptak, samt klimatilpasning. Landbruksdirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan en tilskuddsordning kan utformes, med frist 31.12.2020 slik at fylkene får tilstrekkelig tid til å iverksette tiltaket fra og med søknadsomgangen 2021. Partene er videre enige om at arbeidet må gjøres i samråd med Klimasmart Landbruk og at det må etableres en referansegruppe der avtalepartene deltar."

Basert på tolkningen av mandatet har Landbruksdirektoratet foreslått å definere klimarådgiving i denne sammenheng som rådgivning som tar for seg en helhetlig gjennomgang av utslipp og opptak av klimagasser på gården, med sikte på å gjennomføre klimatiltak. Behov for klimatilpasning skal også inngå i rådgivningen.

Landbruksdirektoratet legger til grunn at formålet med tilskudd til klimarådgivning er å stimulere til kunnskapsoppbygging rundt klimagassutslipp, karbonbinding og klimatilpasning for bonden, med sikte på å få gjennomført klimatiltak i jordbruksproduksjonen på sitt foretak.

Ulike muligheter for implementering av klimarådgivning i RMP er diskutert i rapporten, med Landbruksdirektoratets anbefalinger til slutt.