Om rapporten 

Rapportnummer 13/2014
Dato 15.2.2014
Sekretariat Statens landbruksforvaltning
Rapporten Utredning om bruk av Husdyrregisteret for storfe i tilskuddsforvaltningen  (PDF)

Sammendrag

Arbeidsgruppen er bedt om å utrede om og hvordan man kan oppnå bruk av HR til utmåling av
produksjonstilskudd for storfe. Det fremgår videre av oppdraget at det særlig må vektlegges hvordan det kan oppnås bedre kvalitet på innrapporteringen av data fra produsentnivå til HR. Bakgrunnen for oppdraget er flere, men det er særlig forhold knyttet til den såkalte ”telledatoproblematikken” som er bakgrunnen for oppdraget.

Arbeidsgruppen kommer med konkrete forslag i rapporten om hvordan registreringene i HR kan bli bedre enn hva som er tilfellet i dag, samt hvordan HR kan tenkes anvendt i tilskuddsforvaltningen.

Tiltak for å bedre kvaliteten i HR

Arbeidsgruppen foreslår flere tiltak for å bedre datakvaliteten i HR. Tiltakene kan kort oppsummeres på følgende måte: SMS-varsling, tilsyn «uten støvler», overtredelsesgebyr, krav om komplett status i flere situasjoner, innskjerping av frist for rapportering, forenkling ved rapportering av livdyrhendelser, samt generell forenkling av registreringen. Alle disse tiltakene vurderes som relevante med tanke på forbedring av datakvaliteten i HR.

Tiltakene som forventes å ha størst effekt på datakvaliteten, som samtidig utvikler og forenkler
forvaltningen, og derfor vurderes som mest hensiktsmessig og ønskes prioritert, er:

  • en automatisk SMS-varsling til produsentene med påminnelse om at det mangler registrering på det aktuelle dyret i HR
  • en forskrift om overtredelsesgebyr ved brudd på registreringsplikten i sporbarhetsforskriften

Innføring av komplett status som vilkår for å motta produksjonstilskudd

Et hovedargument mot å benytte HR som tilskuddgrunnlag for utbetaling av produksjonstilskudd har vært at kvaliteten på opplysningene i registeret har vært for dårlige. Dette har først og fremst sin årsak i at produsentene ikke har fulgt den forskriftspålagte registreringsplikten de har etter
sporbarhetsforskriften.

Slik arbeidsgruppen ser det vil innføring av krav til komplett status som vilkår for tilskudd, være
nøkkelen til å kunne bruke HR som tilskuddsgrunnlag for utbetaling av produksjonstilskudd.
Komplett status oppnås først når både kjøper og selger av det aktuelle dyret har gjort de nødvendige registreringene i HR. Inntil så har skjedd vil ikke dyret kunne være med i grunnlaget for søkbart produksjonstilskudd.

Fordelene med å stille opp vilkår om komplett status er så vidt store at arbeidsgruppen anser dette som den klart beste løsningen. Oppsummert kan man si at det vil føre til:

  • bedre registreringer i HR ettersom produsentene får sterkere incitamenter til å registrere HR kan nyttes i tilskuddsforvaltningen.
  • HR registreringene er korrekte og gode nok til å gi grunnlag for tilskuddsutmåling. Argumentet om at datakvaliteten på registreringene i registeret er for dårlige til å kunne nyttes i tilskuddsforvaltningen, svekkes således betydelig
  • en forbedret tilskuddsutmåling hvor tilskuddsgrunnlaget knytter seg til en lengre periode enn status på en gitt ”telledato”
  • at ”telledato-problematikken” vil bli løst

Sammenholdt med mål og ønskede effekter, så vil bruk av HR i tilskuddsforvaltningen gi en
forenkling for slakteriene og økt kvalitet i forvaltningen.

Hvilken periode skal legges til grunn?

Arbeidsgruppen foreslår at legges til grunn en historisk periode når HR skal nyttes til tilskuddsutbetaling. Her kan en tenke seg flere løsninger, men slik arbeidsgruppen ser det taler de
beste grunner for at det er naturlig at produsenten på søknadstidspunktet bekrefter at opplysningene i HR er korrekte for en tilbakelagt periode.

Avklaringer for å kunne bruke HR i tilskuddsforvaltningen

Arbeidsgruppen er av den oppfatning at det ikke foreligger forhold av en slik art at de må oppfattes som avgjørende hindringer for bruk av registreringene i HR ved utmålingen av produksjonstilskudd for storfe.

Betydningen av ulike pliktsubjektene i sporbarhetsforskriften og PT-forskriften, hhv. dyreholder- og disponeringsbegrepet, er etter arbeidsgruppas oppfatning marginal.

Arbeidsgruppen er av den oppfatning at det de generelle vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd for storfe skal bestå.

Arbeidsgruppen har vurdert bruk av HR i tilskuddssammenheng opp mot matloven,
personopplysningsloven og krav i statens økonomiregelverk, og har ikke funnet at det er forhold der som skulle stenge for bruk av HR i tilskuddssammenheng.

Arbeidsgruppen har videre vurdert om dagens HR har de nødvendige opplysningene som er
nødvendige for utmåling av produksjonstilskudd. Arbeidsgruppen mener HR i dag ikke har de
nødvendige opplysningene, blant annet om rase, men at dette kan løses ved at HR utvides eller at det gjøres endringer i utmålingsreglene.

Forenklingseffekter

Forslagene vil ha flere forenklingseffekter som er beskrevet i kap. 1.3.