Om rapporten

Rapportnummer 46/2020
Dato 21.12.2020
Utgiver Landbruksdirektoratet 
Rapporten Utvikling av matsvinnstatistikk i korn- og grøntsektoren (PDF)

Forord

Denne rapporten er en tilleggsrapport til Utvikling av matsvinnstatistikk i jordbrukssektoren. Rapport fra arbeidsgruppe. Dok. nr. 19/3 – 19.

Det ble inngått en avtale mellom myndigheter og ulike organisasjoner innen verdikjeden for mat, Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, i 2017. Denne avtalen har et reduksjonsmål om å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Statistikk skal innhentes og den skal benyttes til å måle oppnåelse av reduksjonsmålene og for å målrette nødvendige tiltak. Første året statistikken skal settes sammen fra hele verdikjeden er for 2020 og siste gang blir for 2030.

Som en oppfølging av bransjeavtalen ble partene i Jordbruksoppgjøret 2018 enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skulle vurdere hvordan jordbrukssektoren samlet kan følge opp oppgaven med å utvikle statistikk i sin sektor. Arbeidsgruppen ble ledet av Landbruksdirektoratet og leverte sin rapport våren 2019. Generelle prinsipper for hva som hører inn under matsvinnbegrepet for jordbrukssektoren ble beskrevet. Arbeidsgruppen ga anbefalinger mht. sekundær utnyttelse av administrative data innen animalske produkter. For kornsektoren ble en beregningsmetode basert på administrative data anbefalt, men ikke testet da dette ville kreve mer omfattende arbeid. For grøntsektoren var videre analyser og metodevurderinger nødvendig for å kunne gi endelig anbefaling.

Landbruksdirektoratet fikk i 2019 ansvaret for å sammenstille statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren. Dette innebærer bl.a. å fortsette arbeidet med analyser og vurderinger av metodikk på de områdene der dette gjensto.

Denne rapporten beskrive analysegrunnlaget, metoder og annet arbeid med å bygge opp et system for matsvinnstatistikk i kornsektoren og grøntsektoren. Grøntsektoren vil bli mest direkte berørt, da denne sektoren må starte måling av matsvinn fra 2020 og skal rapportere inn matsvinnet etter årsslutt. Dette skal skje årlig videre.

Statistikken vil bli publisert for første gang i 2021. Statistikkserien starter i 2020 for grøntsektoren, mens for andre produksjoner er det mulig å benytte tilgjengelig historiske data til å lage matsvinnstatistikk som starter tidligere.