Om rapporten

Rapportnummer15/2024
Dato27.2.2024
UtgiverLandbruksdirektoratet, Avdeling landbruksproduksjon
RapportenVurdering av begrensning på kjøp av kvote over produksjonstaket (pdf)

Sammendrag

I jordbruksoppgjøret i 2023 ble Landbruksdirektoratet gitt i oppgave å vurdere muligheten for å innføre en begrensning på muligheten for å kjøpe kvote over produksjonstaket. Formålet med en innføring av en begrensning på kjøp av kvote er å forhindre at eiere av landbrukseiendommer kjøper mer kvote enn de trenger til egen produksjon, eller uten å drive med melkeproduksjon selv, for så å leie denne ut igjen.

For å forstå utviklingen i melkekvoteordningen som har ført til muligheten for oppkjøp av kvote og utleie av denne, ser vi i rapporten først på relevante sider ved kvoteordningens historikk. Vi går deretter gjennom dagens situasjon og statistikk over strukturfordeling av grunnkvote per landbrukseiendom. Dette for å si noe om omfanget av kjøp og utleie av kvote. Vi vurderer aktuelle problemstillinger knyttet til en innføring av kjøpsbegrensning, hvor vi gjennomgår forvaltningsmessige og systemtekniske sider. Vi ser videre på problemstillinger for eiendommene hvor det allerede tilligger grunnkvote over produksjonstakene. Til slutt vurderer vi tidspunkt for eventuell iverksettelse av tiltaket.

Landbruksdirektoratet vurderer at det er mulig å innføre en kjøpsbegrensing, forutsatt at den knytter seg til landbrukseiendom. Dersom tiltaket blir innført, anbefaler vi å vente med iverksettelsen til 1. januar 2025. Det vil være relativt enkelt å tilpasse fagsystemet for kvoteordningen til den nye begrensningen, og utviklingen vil kunne dekkes av vedlikeholdsbudsjettet, forutsatt at endringene ikke må utvikles raskt. Vi har imidlertid vist at omfanget at dette problemet ikke er så stort per nå, ettersom de fleste som eier grunnkvote nær eller over produksjonstaket, produserer på hoveddelen av denne selv.