Om rapporten

Rapportnummer 36/2021
Dato 10.12.2021
Utgiver Landbruksdirektoratet/Avdeling ressurs og areal 
Bidragsytere Miljødirektoratet/Norsk institutt for bioøkonomi
Rapporten Vurdering av tilskuddsordning for gjødsling av skog (PDF)

Forord

I Klimaplanen (Meld. St. 13, 2020-2021) besluttet regjeringen å videreføre og eventuelt styrke eksisterende klimatiltak i skog, med det mål å øke CO2-opptaket. Tilskudd til gjødsling av skog er et av disse tiltakene. Dette tiltaket ble utredet i 2014 (Rapport M174 – 2014, Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak – egnede arealer og miljøkriterier) og det ble etablert en tilskuddsordning i 2016. Gjennom den nye klimameldingen går det fram at ordningen skal vurderes i 2021. Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) har på bakgrunn av dette gitt oppdraget med evaluering av ordningen til Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

I oppdragsbrevet ble etatene bedt om å vurdere den geografiske avgrensningen av hensynssonen og det arealmessige taket, ut fra erfaring og kunnskap om hvilke effekter gjødsling har for miljø, og miljømål i vann, klima og næring. I tillegg ble etatene bedt om å vurdere om det er kommet ny forskning etter at tilskuddsordningen ble etablert som eventuelt burde få betydning for utformingen av ordningen.

Landbruksdirektoratet har hatt prosjektansvaret, mens ei arbeidsgruppe bestående av personer fra alle etatene har vært involvert i arbeidet. Det har også vært en styringsgruppe bestående av én person fra hver etat. Arbeidsgruppen har også innhentet innspill fra andre medarbeidere i etatene.