Til hovedinnhold

Retningslinjer for tilskudd til nasjonale prosjekter innen Klima- og miljøprogrammet (KMP)

Fastsatt av Landbruksdirektoratet 06.07.2018 med hjemmel i Jordbruksoppgjøret.

1. Formålet med tilskuddsordningen

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø.

Målene for klima- og miljøprogrammet er å bidra til

  • at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av biomangfold 
  • å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, kulturbetinget biologisk mangfold, binding av karbon og produksjon av biogass
  • å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene

2. Virkeområde

Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås.

Målgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.

Prosjektene skal bidra til

  • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere
  • oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning
  • å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig

Prosjekter skal primært rettes mot utfordringer som har interesse ut over rene lokale eller regionale problemstillinger. Regionale prosjekter kan få tilskudd dersom problemstilling eller resultater vil ha stor overføringsverdi.

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd

  • utrednings- og forskningsvirksomheter
  • fag- eller næringsorganisasjoner
  • andre foretak

3. Grunnlag for kostnadsoverslag

Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det framgår av søknadsskjemaet hvilke kostnader som kan tas med i kostnadsoverslaget. Det ytes tilskudd med inntil 100 prosent av godkjent kostnadsoverslag.

4. Kunngjøring og prioritering av midlene

Landbruksdirektoratet lyser ut midlene årlig på sine nettsider. Faglige prioriteringer kan variere mellom år og vil framgå av utlysningsteksten for hver søknadsomgang.

5. Søknad og søknadsfrist

Søker skal benytte elektronisk søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist.

6. Vilkår og aksept av vilkår

Landbruksdirektoratet kan sette særskilte vilkår for bruken av tilskuddet og skal underrette søker om vedtaket og vilkårene i eget tilskuddsbrev.

Tilskuddet kan gis for inntil tre år.

Prosjekteier kan ikke nytte tilskuddet til investeringer i driftsmidler med varighet utover prosjektperioden, med mindre Landbruksdirektoratet har gitt særskilt tillatelse til det.

Prosjekteier må gi skriftlig tilbakemelding innen tre uker om at vilkårene for tilskuddet er godtatt. Landbruksdirektoratet kan ikke utbetale tilskuddet før prosjekteier har akseptert vilkårene.

7. Frist for å gjennomføre og rapportere

Prosjektet må gjennomføres innen fastsatt frist i vedtaket. Prosjektperioden inkluderer også sluttrapportering. Prosjekter som ikke er gjennomført innen fastsatt frist, kan miste retten til tilskudd.

Tilskuddsmottaker skal benytte rapporteringsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Det skal legges ved utskrift fra prosjektregnskapet som viser budsjett og faktiske utgifter. Regnskapet skal føres slik at Landbruksdirektoratet uten videre kan sammenligne det med budsjettet og finansieringsplanen som Landbruksdirektoratet har godkjent.

8. Melding om endringer

Tilskuddsmottaker skal så snart som mulig melde fra til Landbruksdirektoratet om forsinkelser eller andre endringer som har betydning for økonomi eller resultatoppnåelse. Tilskuddsmottaker skal redegjøre for og begrunne endringer, og eventuelt legge fram oppdatert prosjektbeskrivelse og budsjett.

Landbruksdirektoratet avgjør om endringene kan godkjennes.

9. Utbetaling av tilskudd

Søker skal anmode om utbetaling på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet kan utbetale inntil 75 prosent av tilskuddet etter hvert som prosjekteier har dokumentert utgifter til godkjente tiltak. Prosjekteier skal legge ved en kort statusrapport. Resterende 25 prosent av tilskuddet utbetales når Landbruksdirektoratet har godkjent sluttrapport og regnskap. Landbruksdirektoratet kan unntaksvis utbetale a konto beløp tilsvarende forventede utgifter.

10. Vedtak og klage

Landbruksdirektoratet fatter vedtak om tildeling av tilskudd.

Vedtak kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter bestemmelsene i kap. VI i lov av 10. Februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

11. Opplysningsplikt og kontroll

Den som søker om og mottar tilskudd plikter å gi opplysninger og levere dokumentasjon som er nødvendig for at Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet skal kunne forvalte ordningen.

Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i tilskuddsvedtaket er oppfylt gjennom å be om de opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for kontrollen. Landbruksdirektoratet og Landbruksog matdepartementet kan besiktige tiltaket og be om mottakers medvirkning til besiktigelsen dersom det er nødvendig for kontrollen.

12. Tilbakekreving og renter

Utbetalt beløp kan kreves tilbake dersom det avdekkes forhold som er i strid med vilkårene for tilskuddet, eller mottakeren av andre grunner forsto eller burde forstått at utbetalingen skyldtes en feil. Landbruksdirektoratet skal sette fram krav om tilbakebetaling med mindre særlige grunner taler mot det.

Feilutbetalte beløp som er mottatt i aktsom god tro, kan kreves tilbake, begrenset til det beløpet som er i behold når vedkommende ble kjent med feilen. Ved vurderingen av om dette beløpet helt eller delvis skal kreves tilbake, legger Landbruksdirektoratet blant annet vekt på størrelsen av det feilutbetalte beløpet, hvor lang tid det er gått siden feilutbetalingen fant sted og om vedkommende har innrettet seg i tillit til den.

Dersom tilskuddsmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan Landbruksdirektoratet kreve renter fra det tidspunktet tilbakebetalingskravet kom fram til tilskuddsmottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan Landbruksdirektoratet kreve renter fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. For renter gjelder lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Landbruksdirektoratet kan motregne kravet i senere tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottaker.

13. Ikrafttreden

Disse retningslinjene trer i kraft 06.07.2018.

Fant du det du lette etter?