I St. prp. 200 S, er det satt av øremerkede midler på bevilgningen til Klima- og miljøprogrammet til gjennomføring av utredninger på områdene vannmiljøtiltak og biokull. Utredningene skal utgjøre et grunnlag for jordbruksforhandlingene i 2022.

Landbruksdirektoratet lyser derfor ut inntil 750 000 kroner til å utrede muligheter for et praktisk utprøvingsprosjekt for å få bedre kunnskap om bruk av biokull i husdyrrom, gjødsellager og i planteproduksjon.

Utredningen skal belyse problemstillinger, skissere og vurdere mulige tiltak, samt peke på forutsetninger for, og konsekvenser av, utredningens anbefaling.

Søknadsfrist

1. oktober 2021

Fristen skiller seg fra den ordinære utlysningen av prosjektmidler under Klima- og miljøprogrammet.

Utredningsstørrelse og omfang

Tilskudd: Inntil 750 000 kroner

Varighet: 16. oktober 2021 - 1. mars 2022. 

Hvem kan søke?

  • Utrednings- og forskningsvirksomheter
  • Fag- eller næringsorganisasjoner
  • Andre foretak

Kunnskapsstatus

Biokull er et produkt med økende etterspørsel og marked, grunnet dens positive innvirkning på klimaet, mange bruksområder og at det kan tas i bruk avfallsmateriale for et økt sirkulært kretsløp. I landbruket er det til nå satt spesielt søkelys på bruk av biokull i gjødsellager, i husdyrrom og som jordforbedringsmiddel i planteproduksjon.

Forskning på biokull som jordforbedringsmiddel viser muligheter for å lagre karbon stabilt i bakken, øke avlinger, begrense tørkeskade, redusere lystgassutslipp og redusere avrenning. Forskning på biokull i husdyrrom og gjødsellager har vist å kunne være positivt for husdyrenes tarmhelse, redusere lukt i lagertank og fjøs, og øke gjødslingsverdien. Det er også data som indikerer at biokull tilsatt fôr kan bidra til mindre metangassutslipp fra husdyr.

Det er en økende etterspørsel i Norge og globalt etter biokull innenfor en rekke næringer, men det finnes ingen veletablert verdikjede for biokull her til lands, og det er svært liten praktisk erfaring av bruk i Norge.

Bruk av biokull som klimatiltak i landbruket

I Meld. St. 41 (2016–2017) «Klimastrategi for 2030», er biokull omtalt som et av de 15 tiltakene for reduserte klimagassutslipp fra jordbruket. Biokull som tiltak for økt karbonlagring i jord er videre utredet i Meld. St 11 (2016-2017) «Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon». Her vises det til at biokull er det tiltaket som antas å ha størst potensial for økning av karboninnhold ved åkerdyrking, men at det vil kreve teknologiutvikling og utprøving i Norge.

Landbrukets klimaplan fra 2020 beskriver de ulike satsningsområder som til sammen skal bidra til å innfri klimaavtalen, hvorav ett av satsningsområdene er karbonlagring i jorda. I landbrukets klimaplan er det beregnet at jorda som karbonlager ved bruk av fangvekster, biokull og beiting kan bidra til lagring av 1,4-1,6 mill. tonn CO2 ekvivalenter.

Formålet med utredningen

I jordbruksoppgjøret 2021 (St. prp. 200 S) er det satt av midler til følgende utredningsarbeid gjennom Klima- og miljøprogrammet: 

  • Utrede muligheter for et praktisk utprøvingsprosjekt for å få bedre kunnskap om bruk av biokull i husdyrrom, gjødsellager og i planteproduksjon.

Utredningen skal identifisere og diskutere muligheter, utfordringer og forutsetninger for å gjennomføre et praktisk utprøvingsprosjekt som vil ha nytteverdi for det videre arbeidet med biokull i Norge. Utredning bør vektlegge nytteverdien opp mot antatte kostnader tilknyttet å ta i bruk biokull i jordbruket. Utredningen bør belyse de største kunnskapshullene og problemstillingene innenfor hver av de overnevnte bruksområdene for biokull; i husdyrrom, gjødsellager og planteproduksjon, men kan avgrenses til ett eller flere av de overnevnte bruksområdene.

Krav til søknaden

Søknad om tilskudd til utredningen sendes inn til det nasjonale Klima- og miljøprogrammet. Søknaden skal bruke samme mal for prosjektbeskrivelse som for ordinære prosjektmidler under programmet. Prosjektets tittel skal innledes med Utredning om biokull, og skal sendes inn via Altinn, tilsvarende ordinære prosjektsøknader. Vi viser ut over føringene gitt over til Retningslinjer for tilskudd til nasjonale prosjekter innen Klima- og miljøprogrammet.

Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist.

Behandling av søknader

Søknader er forventet behandlet innen 15. oktober 2021.

Kontaktperson

Ina Kristine Talmo

ina.kristine.talmo@landbruksdirektoratet.no

Tlf.: 786 06 156