Søknadsfrist: 15. september 2023.

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø. Målene for klima- og miljøprogrammet er å bidra til

 • at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av naturmangfold
 • å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, naturmangfold, binding av karbon og produksjon av biogass
 • å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene

Jordbruksoppgjøret 2023, Prop. 121 S (2022–2023), gir overordnede føringer for programmet. For 2024 er det følgende hovedprioriteringer: 

 • Prosjekter som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til jordbrukets klimautfordringer
 • Prosjekter som utvikler kunnskapsgrunnlaget for oppfølging av vannforskriften , bl.a. for bedre målretting av tiltaksgjennomføringen. 

Prosjekter som omhandler økologisk jordbruk vil bli prioritert. 

Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås. Kunnskapsutvikling kan blant annet innebære praktisk rettet forskning av begrenset varighet, med sikte på at resultatene raskt skal komme til nytte for næringsutøverne. Bruk og utforming av virkemidler er også relevant for programmet. Prosjektsøknadene vil kunne bli vurdert opp mot øvrige omsøkte og innvilgede prosjekt i landbrukssektoren. Målgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.

Prosjektene skal bidra til

 • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere
 • oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning
 • å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig

Prosjekter skal primært rettes mot næringsutøvere og mot utfordringer som har interesse ut over rene lokale eller regionale problemstillinger. Regionale prosjekter kan få tilskudd dersom problemstilling eller resultater vil ha stor overføringsverdi.

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd:

 • utrednings- og forskningsvirksomheter
 • fag- eller næringsorganisasjoner
 • andre foretak

I tillegg til nasjonale prosjektmidler som er utlyst her, forvalter Statsforvalteren midler til fylkesvise tiltak med egne søknadsfrister.

Under er det gitt faglige prioriteringer under seks ulike miljøtemaer, som gjenspeiler miljøtemaer i Nasjonalt miljøprogram for jordbruket 2023–2026. Det er stor grad av sammenheng mellom temaene. Tiltak mot forurensning kan f.eks. være gunstig for både klimagasser, klimatilpasning og jordhelse. Det er positivt om prosjektene ser ulike utfordringer og løsninger i sammenheng. 

Faglige prioriteringer for 2024