Til hovedinnhold

Retningslinjer for tilskudd til nasjonale prosjekter innen økologisk landbruk

Fastsatt av Landbruksdirektoratet 22.08.2019 med hjemmel i Jordbruksoppgjøret.

1. Formålet med tilskuddsordningen

Tilskudd til utviklingstiltak innen økologisk landbruk skal bidra til økologisk produksjon og salg av økologisk mat som er etterspurt i markedet.

2. Virkeområde

Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til utviklingstiltak innen økologisk landbruk til prosjekter i hele verdikjeden som har som mål å styrke privat og offentlig forbruk, primærproduksjon, foredling og distribusjon.

Aktuelle tiltak kan være informasjons- og kommunikasjonstiltak, utredninger, utvikling av distribusjonsløsninger og produktutvikling.

Tilskudd kan primært gis til prosjekter med resultater som kan ha stor overføringsverdi. Målgrupper kan være primærprodusenter, rådgivere, markedsaktører og forbrukere. Tilskudd kan gis til organisasjoner og foretak.

Årlige utlysninger av tilskudd vil innrettes med utgangspunkt i Økologiprogrammet.

Prioriteringen av søknader som gis tilsagn om tilskudd vil avhenge av satsingsområder og budsjettramme som vedtas ved årlige jordbruksoppgjør.

3. Grunnlag for kostnadsoverslag

Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjente kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det fremgår av søknadsskjemaet hvilke kostnader som kan tas med i kostnadsoverslaget. Det ytes tilskudd med inntil 100 prosent av godkjent kostnadsoverslag.

4 Kunngjøring og prioritering av midlene

Landbruksdirektoratet lyser ut midlene årlig på sine nettsider. Faglige prioriteringer kan variere mellom år og vil framgå av utlysningsteksten for hver søknadsomgang.

5. Søknad og søknadsfrist

Søker skal benytte elektronisk søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søker er ansvarlig for å sende inn fullstendig søknad med relevante vedlegg til Landbruksdirektoratet innen fastsatt frist.

6. Vilkår og aksept av vilkår

Landbruksdirektoratet kan sette særskilte vilkår for bruken av tilskuddet, og skal underrette søker om vedtaket og vilkårene i eget tilskuddsbrev.

Tilskuddet kan gis for inntil tre år.

Prosjekteier kan ikke nytte tilskuddet til investeringer i driftsmidler med varighet utover prosjektperioden, med mindre Landbruksdirektoratet har gitt særskilt tillatelse til det.

Prosjekteier må gi skriftlig tilbakemelding innen tre uker om at vilkårene for tilskuddet er godtatt. Landbruksdirektoratet kan ikke utbetale tilskudd før prosjekteier har akseptert vilkårene.

7. Frist for å gjennomføre og rapportere

Prosjektet må gjennomføres innen fastsatt frist i vedtaket. Prosjektperioden inkluderer også sluttrapportering. Prosjekter som ikke er gjennomført innen fastsatt frist, kan miste retten til tilskuddet.

Tilskuddsmottaker skal benytte elektronisk rapporteringsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Det skal legges ved utskrift fra prosjektregnskapet som viser budsjett og faktiske utgifter. Regnskapet skal føres slik at Landbruksdirektoratet uten videre kan sammenligne det med budsjettet og finansieringsplanen som Landbruksdirektoratet har godkjent.

8. Melding om endringer

Tilskuddsmottaker skal så snart som mulig melde fra til Landbruksdirektoratet om forsinkelser eller andre endringer som har betydning for økonomi eller resultatoppnåelse. Tilskuddsmottaker skal redegjøre for og begrunne endringer, og eventuelt legge frem oppdatert prosjektbeskrivelse og budsjett.

Landbruksdirektoratet avgjør om endringene kan godkjennes.

9. Utbetaling av tilskudd

Landbruksdirektoratet kan utbetale inntil 75 prosent av tilskuddet etter hvert som prosjekteier har dokumentert utgifter til godkjente tiltak. Søker skal anmode om utbetaling på elektronisk skjema. Prosjekteier skal legge ved en kort statusrapport. Resterende 25 prosent av tilskuddet utbetales når Landbruksdirektoratet har godkjent sluttrapport og regnskap. Landbruksdirektoratet kan unntaksvis utbetale a konto beløp tilsvarende forventede utgifter.

10. Vedtak og klage

Landbruksdirektoratet fatter vedtak om tildeling av tilskudd. Vedtak kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter bestemmelsene i kap. VI i lov av 10. Februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

11. Opplysningsplikt og kontroll

Den som søker om og mottar tilskudd plikter å gi opplysninger og levere dokumentasjon som er nødvendig for at Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet skal kunne forvalte ordningen. Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i tilskuddsvedtaket er oppfylt gjennom å be om de opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for kontrollen. Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet kan besiktige tiltaket og be om mottakers medvirkning til besiktigelsen dersom det er nødvendig for kontrollen.

12. Tilbakekreving og renter

Utbetalt beløp kan kreves tilbake dersom det avdekkes forhold som er i strid med vilkårene for tilskuddet, eller mottakeren av andre grunner forsto eller burde forstått at utbetalingen skyldtes en feil. Landbruksdirektoratet skal sette fram krav om tilbakebetaling med mindre særlige grunner taler mot det.

Feilutbetalte beløp som er mottatt i aktsom god tro, kan kreves tilbake, begrenset til det beløpet som er i behold når vedkommende ble kjent med feilen. Ved vurderingen av om dette beløpet helt eller delvis skal kreves tilbake, legger Landbruksdirektoratet blant annet vekt på størrelsen av det feilutbetalte beløpet, hvor lang tid det er gått siden feilutbetalingen fant sted og om vedkommende har innrettet seg i tillit til den.

Dersom tilskuddsmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan Landbruksdirektoratet kreve renter fra det tidspunktet tilbakebetalingskravet kom fram til tilskuddsmottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan Landbruksdirektoratet kreve renter fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. For renter gjelder lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). Landbruksdirektoratet kan motregne kravet i senere tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottaker.

13. Ikrafttreden

Disse retningslinjene trer i kraft 22.08.2019.