Til hovedinnhold

Tilskudd fra nasjonale rentemidler fra skogfond – retningslinjer

Skal du søke tilskudd fra nasjonale rentemidler fra skogfond? Her finner du informasjon om kriterier og vilkår for tildeling av rentemidlene.

1. Innledning

Retningslinjene er fastsatt av Landbruksdirektoratet 11.04.2014, sist endret 01.12.2015, med hjemmel i forskrift om skogfond o.a., § 14, jf. skogbrukslova § 16. 1.  

Renter av skogfond (rentemidler) er renteinntektene fra innestående skogfond. Skogfondsmidlene er plassert i norske banker. Opptjeningen skjer i perioden fra skogfond blir trukket i tømmeroppgjøret og frem til skogeieren bruker av innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Skogeieren har ikke krav på disse rentene.  

Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode. Renteinntektene blir hvert år fordelt mellom kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå (sentralt inntrukne rentemidler). Rentemidlene til bruk på nasjonalt nivå forvaltes av Landbruksdirektoratet etter fullmakt fra Landbruks- og matdepartementet (LMD).  

Dette dokumentet beskriver kriterier og vilkår for tildeling av tilskudd fra rentemidler til bruk på nasjonalt nivå som ikke omfattes av a) tildeling av midler fra LMD til Landbruksdirektoratet eller b) midler tildelt etter forskrift om skogfond o.a., § 14, femte ledd. 

2. Styrende lover, regler og retningslinjer med mer  

Følgende lover og regler med mer er styrende for Landbruksdirektoratets forvaltning av rentemidler til bruk på nasjonalt nivå:  

Et rådgivende utvalg for forvaltning av rentemidler av skogfond (rentemiddelutvalget) bestående av representanter for skogeierorganisasjonene og skogbruksmyndighetene gir innspill, råd og føringer til Landbruksdirektoratet om bruken av rentemidlene. 

3. Ramme for midler som kan lyses ut som tilskudd  

Det kan settes av to forskjellige rammer etter disse bestemmelsene:  

 • Tilskudd til nasjonale prosjekter 
 • Tilskudd til fylker som har liten rentemiddelinngang 

Størrelsen på rammene fastsettes hvert år av Landbruksdirektoratet i samråd med rentemiddelutvalget. Størrelsene på beløpene vil fremgå av Landbruksdirektoratets hjemmesider. 

4. Tilskudd til nasjonale prosjekter  

Kriterier for tildeling av tilskudd  

De generelle reglene for hvilke tiltak som kan motta tilskudd fra rentemidler går frem av forskriftens § 14 om bruk av rentene av skogfond.  

Tilskudd fra rentemidler til bruk på nasjonalt nivå kan gis til formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Lokale eller regionale tiltak henvises til kommunen eller Fylkesmannen der disse hører hjemme.  

Søknader vil bli prioritert etter følgende kriterier:  

 1. Tiltak som fører til økt bruk av skogfond og på denne måten medvirker til økte investeringer i skogbruket.  
 2. Tiltak som etter en samlet vurdering er særlig viktige for skogbruket.  
 3. Arbeid med å skape kunnskap og forståelse hos allmenheten om skogbrukets betydning for samfunnet - herunder rekruttering til næringen.  
 4. Andre fellestiltak som ligger innenfor de rammene som er gitt av regelverket og de føringene som rentemiddelutvalget har gitt. Eksempler på prioriterte tiltak er: kursvirksomhet, veiledningsmateriell og aktivitetsarbeid.  

Søknader som gjelder prosjektorienterte tiltak vil bli prioritert fremfor faste aktiviteter av driftsmessig karakter.  

Det legges vekt på at søkeren stiller med en viss egenandel i form av kapital eller arbeidsinnsats. Forventet egenandel er 10% - 30%. Tilskudd fra andre instanser regnes ikke som egenandel.  

I tillegg kan Landbruksdirektoratet, i samråd med rentemiddelutvalget, for det enkelte år bestemme at det skal legges ytterligere kriterier til grunn for tildelingene. Disse vil gå frem av kunngjøringsteksten som er lagt ut på Landbruksdirektoratets hjemmesider.  

Tilskudd tildeles til et begrenset antall søkere blant dem som oppfyller kriteriene, det vil si at ingen har krav på tilskudd selv om kriteriene er oppfylt.  

Tilskudd fastsettes ved en skjønnsmessig vurdering av hva som er et rimelig bidrag i forhold til de ovenstående kriterier (rundsumtilskudd). 

Søknad  

Det vil være en søknadsrunde i året. Fristene skal fremgå av Landbruksdirektoratets hjemmesider: 

 • Kunngjøring av årets ramme og søknadskriterier legges ut på Landbruksdirektoratets hjemmesider ved utgangen av forrige år. 
 • Frist for å søke om tilskudd vil være minimum 1 måned fra kunngjøringen legges ut. 

Søknaden skal inneholde følgende informasjon: 

 1. en kortfattet beskrivelse av prosjektet eller tiltaket 
 2. fremdriftsplan og milepæler 
 3. kostnadsoverslag og finansieringsplan 
 4. søknadsbeløp 
 5. prosjektorganisering 
 6. plan for rapportering og formidling av resultatene 

Landbruksdirektoratet kan be om utfyllende opplysninger.  

Vilkår ved tildeling av tilskudd  

I vedtaksbrevet for den enkelte sak vil Landbruksdirektoratet så langt det passer legge følgende generelle betingelser til grunn: 

 • Søker skal innen tre uker fra melding om tilskudd er mottatt, skriftlig bekrefte at tilskuddet vil bli benyttet i henhold til planen og akseptere vilkårene i tildelingsbrevet. 
 • Avhengig av prosjektets art gis arbeidsfrist fra 1 til 3 år. 
 • Normalt utbetales 75 % av tilskuddet underveis i prosjektperioden, basert på dokumenterte utgifter. Landbruksdirektoratet vil normalt holde tilbake 25 % av tilskuddet til Landbruksdirektoratet har godkjent sluttregnskap og -rapport. 
 • Tilskuddsmottaker plikter å gi nødvendig dokumentasjon angående prosjektet som Landbruksdirektoratet ber om underveis i prosjektperioden, slik at det er mulig å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene 
 • Vesentlige forsinkelser eller endringer i prosjekt-, fremdrifts- eller finansieringsplan skal meldes så snart som mulig til Landbruksdirektoratet. Begrunnelse og oppdatert plan må samtidig framlegges. Endringen(e) skal godkjennes av Landbruksdirektoratet. 
 • Tilskuddsmottaker skal framlegge regnskap slik at Landbruksdirektoratet uten videre kan sammenligne det med kostnadsoverslaget og den finansieringsplanen som lå til grunn for søknaden. 
 • Tilskuddsmottaker skal sende sluttrapport med regnskap for prosjektet til Landbruksdirektoratet innen to måneder etter prosjektavslutning. Rapporten skal kunne gjøres tilgjengelig for relevante miljøer og målgrupper. 
 • Tilsagnet kan trekkes tilbake eller reduseres dersom prosjektet avbrytes eller ikke blir gjennomført i tråd med plan, forutsetninger og vilkår. Tilsvarende kan tilskudd som allerede er utbetalt kreves tilbake til Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet regner prosjektet som avbrutt om ikke tilskuddsmottaker har gjennomført prosjektet etter intensjonen senest tre måneder etter fastsatt sluttdato. Ved avbrutt prosjekt kan Landbruksdirektoratet vurdere om det skal utbetales tilskudd tilsvarende utført aktivitet. 
 • Dersom kostnadene i prosjektet blir mindre enn budsjettert, kan Landbruksdirektoratet redusere tilskuddet. 

Det kan i tillegg avtales spesifikke vilkår for det enkelte prosjekt. 

5. Tilskudd til fylker som har liten rentemiddelinngang 

Fylker som har liten rentemiddelinngang kan søke om tilskudd til oppgaver som i andre fylker finansieres av rentemidler på kommune- og fylkesnivå, jf forskriften, § 14, sjette ledd. 

Fylkesmannen fremmer sine behov via budsjetteringen av de fylkesvise rentemidlene.  

Følgende forhold vil bli tatt med i vurderingen ved tildeling og prioritering av tilskudd: 

 • Hele fylkets rentemiddelbudsjett vil bli sett under ett. 
 • Rentemiddelinngangen vil bli sett i sammenheng med fylkets og kommunenes samlede beholdning av oppsparte midler over tid. 
 • Særlige behov av tidsavgrenset karakter kan bli prioritert. 

Landbruksdirektoratet kan tildele og fordele tilskudd inntil fastsatt ramme mellom de fylkene som har søkt. Normalt tildeles tilskuddet som en generell støtte til budsjettet. Det kan i enkelte tilfeller settes vilkår for tildelingen. 

Landbruksdirektoratet overfører midlene til de fylkesvise rentemiddelkontiene så snart fordelingen er gjort. All videre regnskapsføring og rapportering skal skje via budsjett og regnskap for de fylkesvise rentemidlene. 

6. Ekstraordinære tildelinger 

Landbruksdirektoratet kan i spesielle tilfeller, etter rådslagning med rentemiddelutvalget, bruke midler utenom den ordinære søknadsbehandlingen og/eller ut over den ordinære rammen til ekstraordinære tiltak. Forutsetningene for å gi slike bidrag er: 

 • Behovet ikke var kjent på søknadstidspunktet og det ikke kan vente til neste års søknadsprosess. 
 • Tiltaket ikke er konkurranse med andre søkere som ble behandlet i den ordinære søknadsprosessen. 
 • Tiltaket er av spesiell stor betydning for skogbruksnæringen. 

Vilkårene ovenfor gjelder likevel så langt disse er relevante. 

7. Klageadgang 

Søknadene behandles som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven (lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker).  

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet kan påklages til Landbruks- og matdepartementet innen tre uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem til søker. Klagen sendes Landbruksdirektoratet.

 

Fant du det du lette etter?