Til hovedinnhold

Regler om overføring av ansvaret som leder av siidaandel

Retten til å overføre ansvaret som leder av siidaandel reguleres i lov av 15. juni 2007 om reindrift (reindriftsloven) § 15 om overføring av ansvaret som leder av siidaandel.

Vilkår

Vilkårene for overføring av ansvaret som leder av siidaandel følger av lovens § 15 første og annet ledd. Alle vilkårene må være oppfylt for at overføringen kan godkjennes. 

1. Sideordnet siidaandel må ikke være etablert 

Dette er en forutsetning for at overføring av ansvaret som leder av siidaandel kan finne sted. Dersom det er etablert en sideordnet rekrutteringsandel er det lederen av denne andelen som automatisk overtar ansvaret som leder av siidaandelen, jf. reindriftsloven § 12 sjette ledd. 

2. Ansvaret kan overføres av leder av siidaandelen til barn, barnebarn eller annen person som har rett til reinmerke 

Det er kun leder av siidaandel som kan overføre ansvaret. Siidaandelslederen kan overføre ansvaret til enten barn, barnebarn eller annen person som oppfyller vilkårene i § 9 første ledd om rett til å eie rein i siidaandelen og som har rett til reinmerke. Hvem som har rett til reinmerke fremgår av reindriftsloven § 32. Dette er personer av samisk ætt som: 

  • ved ikrafttredelse av reindriftsloven 2007 hadde reindrift som hovednæring i reinbeitedistrikt i samsvar med reindriftsloven av 1978 § 4, jf. § 3, eller 
  • har foreldre eller besteforeldre som har hatt reindrift som hovednæring, og som inngår i siidaandel eller skal inngå i siidaandel etter beslutning i henhold til § 10 annet ledd eller lede siidaandel eller sideordnet rekrutteringsandel i henhold til §§ 11 til 15 

3. Krav til ny leder 

a) Den nye lederen må være myndig 

Overføring av ansvaret som leder av siidaandel kan som hovedregel kun skje til personer over 18 år. 

b) Den nye lederen må ha deltatt i alle sider av arbeidet i reindriften sammen med tidligere leder i minst tre år (aktivitetskravet) 

Dette betyr at overføring av ansvaret som leder av siidaandel skal skje til en myndig person, som på bakgrunn av praktisk erfaring har generell reindriftsfaglig kompetanse og kunnskap om driftsforholdene i den aktuelle siida. Kravet om at den nye lederen skal ha deltatt i alle sider av arbeidet i reindriften, innebærer blant annet at den nye lederen skal ha fått kunnskap om flyttemønster, beiterettigheter, arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i siidaen. 

Hovedregelen er at ny leder må ha arbeidet sammen med tidligere leder av siidaandelen i minst 3 år. Det vil derfor som utgangspunkt ikke være tilstrekkelig at ny leder har arbeidet sammen med leder av en annen siidaandel i siidaen. Som utgangspunkt er det ikke nødvendig at den nye lederen må ha arbeidet sammen med tidligere leder i 3 år sammenhengende. Dette vil si at arbeidet i siidaandelen kan ha foregått i flere arbeidsperioder. Hvor lange avbrekk og hvor langt tilbake i tid arbeidet kan ha funnet sted må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering av den enkelte situasjon. Som hovedregel kan arbeidet ikke ha funnet sted lenger tilbake i tid enn 5-6 år før overføring av ansvaret som leder i den aktuelle siidaandelen. Sentralt i vurderingen vil være om den opparbeidede arbeidserfaringen sikrer den nye lederen tilstrekkelig reindriftsfaglig kompetanse og kunnskap om driftsforholdene i den aktuelle siida. Generelt kan det sies at grensen for hvor langt tilbake i tid arbeidet kan ha funnet sted vil ligge nærmere i tid for siidaer hvor det har funnet sted store driftsmessige endringer enn for siidaer der det ikke har vært store driftsmessige endringer. 

Aktivitetskravet er noe relativt og vil måtte ses i lys av driften og omfanget av driften i siidaandelen og siidaen. Hvilke krav som stilles for at ny leder skal anses å ha opparbeidet seg tilstrekkelig reindriftsfaglig kompetanse og kunnskap om driftsforholdene i siidaen vil derfor kunne variere på bakgrunn av forholdene i siidaandelen og siidaen.  

c) Unntak – særlige tilfeller 

Statsforvalteren kan i særlige tilfeller godkjenne overføring av ansvaret som leder av siidaandel til et barn eller barnebarn som ikke oppfyller kravene i § 15 annet ledd. Dette vil si at lederansvaret for siidaandelen kan overføres til barn eller barnebarn som ikke er myndig eller som ikke har deltatt i alle sider av reindriften med leder i minst 3 år. 

Behandling av saker om overføring av ansvaret om leder av  siidaandel 

Det er statsforvalteren i reinbeiteområdet der siidaandelen tilhører, som behandler saker om overføring av ansvaret som leder av siidaandel. Melding om overføring av siidaandel sendes til statsforvalteren som kontrollerer at de formelle kravene for overføring er oppfylt, jf. § 15 siste ledd.