Til hovedinnhold

Regler for tilskudd til kvinnerettede tiltak i reindriften

Innledning

Prosjektet «Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen» ble igangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 1999. Prosjektet ble videreført som en ordning over reindriftsavtalen mellom staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) i 2001.

Siden da har det i de årlige reindriftsavtalene blitt satt av egne midler til kvinnerettede tiltak. Avtalepartene har sett det som viktig å fremme likestilling i reindriften. Det fremkommer av RUF-forskriften § 1-6 andre ledd bokstav f, hvor det står at det kan gis støtte til «tiltak for å fremme likestilling og kvinners situasjon i reindriften».

Fra og med reindriftsavtalen 2014/2015 ble avtalepartene enige om at det ikke skulle øremerkes særskilte midler til kvinnerettede tiltak. Dette innebærer ikke en avvikling av ordningen med tilskudd til kvinnerettede tiltak. Reindriftskvinnene kan dermed fortsatt søke RUF om prosjektmidler. Slike prosjekter finansieres via RUF-styrets frie midler.

Hovedprioriteringer og retningslinjer fra 1. januar 2015 for tilskudd til kvinnerettede tiltak ble vedtatt av Reindriftens Utviklingsfond i RUF-sak nr. 79/14. Avtalepartene besluttet under forhandlingene i 2014 at Norske Reindriftsamers landsforbund (NRL) skulle involveres i arbeidet. NRL har på bakgrunn av dette deltatt aktivt i arbeidet med, og lanseringen av, disse retningslinjene.

Reindriftens Utviklingsfond har bedt om en avklaring på hvilke tiltak som de kvinnerettede midlene skal dekke. I forbindelse med dette har Landbruksdirektoratet revurdert retningslinjene og kommet med forslag til endringer. Formålet bak disse endringene har vært å gjøre det enklere for søker og tydeliggjøre hvilke tiltak som er tilskuddsberettiget.

Bakgrunn og hensikt

Kvinner som ressursperson for reindriften

Opp gjennom tidene har kvinnene hatt sin selvstendige plass i den tradisjonelle reindriftsfamilien. Kvinnene har ikke nødvendigvis hatt de samme arbeidsoppgaver som menn, men deres rolle har vært, og fortsatt er av stor betydning.

Báikedoallu (1) og siidadoallu (2) er like viktige i reindriften og er gjensidig avhengige av hverandre. Disse elementene utgjør således helheten i den samiske reindriften.

(1) Báikedoallu er i heftet «Reindriftskvinner i Norge» definert som en «husholdssammenslutning» der arbeidsoppgaver ses i et utvidet perspektiv; inkludering av alle forberedelser som gjøres til slakting og flytting (forberedning til siidadoallu), og bl.a administrering (inkl. planlegging, økonomi og papirarbeid), bakkemannskap, duodji, matlagring, materiallagring, vedlikehold av utstyr og stell og opplæring av dyr som holdt til på hjemmearenaen for eksempel lederrein og gjeterhund, ivaretakelse av biprodukter, omsorg for barn og ansvaret for hjemmet, opplæring av barn, tradisjonell opplæring og ansvar for rekruttering, samt gjetning, flytting og gjerdearbeid.

(2) Siidadoallu er definert som arbeid med flokken.

I dagens samfunn har kvinnene ofte arbeid utenfor reindriften. Det blir derfor begrenset med tid til å videreføre og ivareta viktige tradisjoner og verdier, noe som har vært kvinnens hovedoppgave i reindriften. I dag er det langt færre kvinner enn menn som jobber med reindrift på heltid.

Likevel innehar kvinner fortsatt en viktig rolle og funksjon i familiens reindriftsnæring og siidaens fellesskap. Kvinner er i hovedsak til stede ved arbeidskrevende perioder i reindriften, i tillegg til at mange har det administrative ansvaret i siidaen. Ved at mange kvinner jobber utenfor reindriften, blir kontinuiteten i kvinners tradisjonelle arbeidsoppgaver svekket. Dette fører igjen til at helheten i den familiebaserte næringen ikke blir ivaretatt godt nok.

Kvinner i reindriften er en viktig ressurs i forhold til organisering av familiens næringsvirksomhet gjennom å være tilstede i den praktiske reindrifta i siidaen gjennom de ulike årstidene. Samtidig kan kvinner bidra til utvikling av nye tjenester og verdiskapning i tradisjonsbasert reindrift. Det vil med bakgrunn i dette være samfunnsnyttig å yte tilskudd for å fremme likestilling og styrke kvinnens stilling i reindriften med det formål å videreføre og ivareta viktige samiske tradisjoner, slik at de ikke forsvinner. Samisk reindrift, og de tradisjonelle arbeidsoppgaver innenfor denne, er en viktig del av den samiske kulturarven, og er derfor svært viktig å bevare.

NRL’s satsing på kvinner i reindriften

NRL har utarbeidet en strategiplan for «Kvinnens rolle i reindriften og kjønnsbalanse i styrer og verv for perioden 2019-2024».

Målsettingen med planen er å styrke reindriftskvinnenes rolle som kulturbærer og verdiskaper i reindriften og sikre kvinners deltakelse i styrer og verv. Det fokuseres på at kvinner skal ha de samme muligheter som menn til å gå inn i reindriftsnæringen på egne premisser.

Planen inneholder flere tiltak som NRL skal jobbe med for å oppnå målet om likestilling, blant annet å rekruttere flere kvinner til reindriften og bidra til at kvinner kan skaffe seg et selvstendig inntektsgrunnlag i reindriftsnæringen.

Under tiltak om rekruttering inngår blant annet tilpasning av virkemidlene for báikedoallu for å sikre kvinner og barn tilbake til reindriften, sikre at barn kan delta i reindriften slik at de får kunnskap om tradisjonell samisk reindrift, og hvor reindriftskvinner skal ha en sentral rolle i undervisningen.

Det skal være sterkere satsing på duodji som en del av reindriften og som egen næring. Etter dette er det flere likhetstrekk mellom NRL sin satsing og satsingen gjennom RUF-forskriften § 1-6 andre ledd bokstav f.

Rekruttering, derunder opplæring i tradisjonsbasert reindrift, og tilrettelegging for selvstendig inntektsgrunnlag har tidligere vært støttet av RUF gjennom kvinnemidlene. Det er derfor naturlig å videreføre tilskudd til disse tiltakene over reindriftsavtalen.

Hjemmel for tilskudd

Tilskudd kan innvilges med hjemmel i Forskrift om Reindriftens Utviklingsfond (RUF-forskriften) § 1-6 andre ledd bokstav f, jf. §§ 1-1 og 1-7.

Tiltaket må være i samsvar med forskriftens formål, jf. § 1-1 og fremme reindriften i distriktet og området, jf. § 1-7 første ledd.

Satsingsområder

Formålet med tilskudd til kvinnerettede tiltak er å fremme likestilling og styrke kvinnens stilling i reindriften. Med bakgrunn i formålet velger Reindriftens Utviklingsfond å yte tilskudd til følgende tiltak med de vilkår som fremgår nedenfor:

Økt verdiskapning

Bakgrunnen for tilskuddet

Kvinners deltakelse i reindriften har i de fleste tilfeller en positiv innvirkning på familiens økonomi. Kvinner bidrar blant annet med ivaretakelse og videreforedling av skinn, kjøtt og andre produkter av rein.

Satsing på innovative (fornyende) prosjekter vil også omfattes av «økt verdiskaping», noe som innebærer at det utvikles nye produkter og tjenester basert på reindriftens ressurser. Det ytes kun tilskudd til tiltak som ikke kan finansieres via eksisterende tilskuddsordninger. Det vises her til tilskuddsordninger som administreres av Innovasjon Norge og Sametinget.

Tilskudd til kvinnerettede midler skal dekke innovative prosjekter av en mindre skala. Prosjekter av større skala må dekkes av andre ordninger.

I helhetsvurderingen av om søknad til økt verdiskaping skal innvilges, vil det blant annet bli lagt vekt på type prosjekt sett i forhold til kvinnemidlenes formål, prosjektets særegenhet, økonomiske rammer og muligheter for videreutvikling.

Vilkår for tilskudd til økt verdiskaping

Varighet og overskudd

For å oppnå økt verdiskaping må virksomheten som skal igangsettes ha en viss varighet og omfang. Videre må virksomheten være egnet til å gi overskudd på sikt.

Krav til søknaden

Virksomheten søkeren ønsker å igangsette skal beskrives. Søker skal gi en redegjørelse for hvorfor søker har tro på virksomhetens framtidsmulighet, og hva som gjør det verdt å arbeide videre med prosjektet.

Det skal legges fram en plan for etableringsperioden som skal inneholde opplysninger om:

 • beregnet etableringsperiode (antall måneder for forberedelse og igangsetting)
 • kostnads- og finansieringsplan
 • beskrivelse av produkter og/eller tjenester
 • budsjetterte inntekter (brutto)
 • investeringsbehov (tilbud fra leverandører vedlegges).

Investeringsbehov må være tilstrekkelig spesifisert. Dersom et investeringstiltak faller bort eller endres i løpet av prosjektperioden må det fremmes en søknad om omdisponering av midler. Det skal være samsvar mellom investeringsbehov i søknaden/vedtaket og rapporten. Eventuelt tilskudd som er brukt til andre investeringstiltak enn det som følger av vedtaket, vil bli tilbakeført Reindriftens Utviklingsfond. De delene av tilskuddet som allerede er utbetalt vil bli krevet tilbakebetalt.

Tilskuddets størrelse

Tilskudd til investeringer i virksomheten kan maksimalt utgjøre 140 000 kroner. Med investeringer menes blant annet fysiske investeringer som lavvo, utstyr osv., samt ikke-fysiske investeringer som kostnader til nettside osv.

Det kan maksimalt innvilges tilskudd inntil 30 000 kroner per måned for søkers egeninnsats, og maksimalt i tre måneder.

Kompetansehevende tiltak

Bakgrunnen for tilskuddet

Med kompetansehevende tiltak menes kurs/opplæring som søker deltar på, kurs/opplæring som søker selv avholder eller der søker leier inn foredrags-/kursholder.

Kvinner har en sentral funksjon i overføring av tradisjonskunnskap knyttet til reindrift, som for eksempel språk, duodji og matkultur. Som eksempler kan nevnes uttak og bearbeiding av råvarer fra reinen med tanke på økt verdiskapning, kunnskapsdeling av reindriftens fagspråk osv.

For å fremme likestilling og kvinners stilling i reindriften, videreformidle den tradisjonelle kunnskapen og oppnå en helhetlig reindrift, kan det være behov for kvinner å tilegne seg ny kunnskap, vedlikeholde/oppgradere sin kompetanse og/eller videreformidle sin kunnskap. Kvinners deltakelse i reindriften er i så måte svært viktig, både i en kulturell og en sosial sammenheng.

Vilkår for å kunne søke om tilskudd til kompetansehevende tiltak

Fellesvilkår

Kurset/opplæringen må være nødvendig for å fremme likestilling og kvinners stilling i reindriften. Søker må redegjøre for hvorfor kurset er nødvendig.

Den som holder kurset må ha kompetanse innenfor fagområdet.

Kurs/opplæring som skal arrangeres, må ha reineiere og/eller reineieres barn som målgruppe, men kan skje på tvers av generasjonene. Kurset/opplæringen må tilbys åpent, enten i siidaen, reinbeitedistriktet eller som landsdekkende tilbud. Reineier må tilhøre en siidaandel som er oppført i «melding om reindrift».

Kurs som søker selv skal delta på

Søker som har fått innvilget vedtak etter retningslinjer om satsningsormådet økt verdiskapning kan også søke om tilskudd til kurs. Kurset må være nødvendig for å gjennomføre prosjektet om økt verdiskapning. Tilskudd til kurs skal dekke kursavgifter, reise- og oppholdsutgifter, herunder kjøregodtgjøresle. Statens reiseregulativ skal brukes for å beregne reise- og oppholdsutgifter.

Det kan dekkes inntil 6000 kroner per kurs og maksimalt 15 000 kroner per år.

Kurs som søker skal arrangere

Målgruppe og kunngjøring

Deltakerne må omfatte en videre krets av personer enn søkers barn og foreldre. Det vil ikke bli ytt tilskudd til opplæring/kursing av kun søkerens barn, og foreldre. Det kan ytes tilskudd dersom barn eller foreldre ikke utgjør mer enn 1/3 av gruppen det skal holdes kurs for. Den enkelte kursdeltaker kan maksimalt delta på ett kurs med samme tema.

Aldersgrense for kursdeltaker må være 12 år.

Se også beskrivelse av fellesvilkår for kurs, under øvrige retningslinjer. 

Tilskuddets størrelse

Det kan dekkes inntil 20 000 kroner til dokumenterte kostnader til for- og etterarbeid i forbindelse med avholdelse av kurs.

Dersom søker selv er kursholder, dekkes maksimalt 300 kroner per time begrenset oppad til 30 timer for søkers egeninnsats i forbindelse med avholdelse av kurset. De samme satsene brukes til å dekke lønn til innleid foredrags-/kursholder.

Investeringer

Investeringskostnadene kan ikke utgjøre mer en maksimalt 75 000 kroner. Med investeringskostnader menes blant annet nødvendig utstyr til å holde kurs som projector osv., og nødvendig utstyr til dem som skal delta på kurs, som f.eks. utstyr til bearbeiding av reinskinn osv.

Dersom det påløper lavere kostnad ved å leie driftsmidler o.l, skal dette alternativet velges framfor investering.

Krav til søknaden

Kurs/opplæringsprosjekt søkeren ønsker å igangsette skal beskrives. Søker skal gi en redegjørelse for hvorfor søker har tro på prosjektets mulighet for å fremme likestilling og kvinnens stilling i reindriften. Søker må også opplyse om hvorfor prosjektet er viktig som bidrag til overføring av kunnskap om tradisjonsbasert reindrift.

Det skal legges fram en oversikt for kurset/opplæringen som skal inneholde opplysninger om:

 • beregnet gjennomføringsperiode
 • navn på arrangør/foreleser
 • søkers utdannelse og yrkespraksis, eventuelt innleid arrangørs/forelesers utdannelse og yrkespraksis
 • beskrivelse av temaer kurset/opplæringen skal omfatte
 • kurskostnadene, inklusive eventuelle reise- og oppholdsutgifter
 • kostnads- og finansieringsplan
 • navn på deltakerne og opplysninger om slektskap til søker for hver av dem
 • eventuelle investeringsbehov
 • eventuelle leiekostnader

Etablering, opprettholdelse og drift av kvinnenettverk

Bakgrunnen for tilskuddet

Gjennom aktivt nettverksarbeid kan det oppnås økt kunnskap om organisering av reindriftsnæringen. I tillegg kan et slikt nettverk bidra til å gi økt innsikt i næringen ved at medlemmene utveksler kunnskap og erfaringer, enten gjennom jevnlige samlinger eller ved at nettverket avholder interne kurs/leier inn eksterne forelesere. Også andre tiltak i nettverket kan være relevante.

Hensikten med nettverket skal fortrinnsvis være å arbeide for økt likestilling og kvinners stilling i reindriften. Samtidig er dette en arena der det kan arbeides for å videreføre viktig reindriftsfaglig kunnskap, både báikedoallu og siidadoallu, samt å ivareta øvrige samiske tradisjoner.

Vilkår for å kunne søke om tilskudd til etablering, opprettholdelse og drift av kvinnenettverk

Se også beskrivelse av fellesvilkår for kurs, under øvrige retningslinjer.  

Etablering av nye nettverk

Søker skal legge fram en plan for etableringen av kvinnenettverket som inneholder opplysninger om:

 • formålet med opprettelse av nettverket
 • hvilke aktiviteter det skal arbeides med
 • vedtektene som nettverket har utarbeidet. Disse vedlegges søknaden
 • oversikt over eventuelle etableringskostnader og finansieringsplan
 • budsjett for drift av nettverket

Kvinnenettverket skal registreres i Brønnøysundregisteret for å få et organisasjonsnummer slik at det kan opprettes bankkonto for utbetaling av tilskudd. Utbetaling av tilskudd til medlemmers private kontoer kan ikke foretas.

Hvis det allerede eksisterer aktive kvinnenettverk i søkers reinbeiteområde, vil det i utgangspunktet ikke bevilges ytterligere tilskudd til etablering av nye nettverk i samme område. Landsdekkende kvinnenettverk kan likevel ytes tilskudd.

Det stilles krav om aktivitet dersom etablerte kvinnenettverk skal være tilskuddsberettiget i reinbeiteområdet når andre søker om å etablere kvinnenettverk i samme området. Hvis et kvinnenettverk i reinbeiteområdet ikke har levert årsmøtegodkjent regnskap fra de 3 forrige år vil det ikke anses som aktivt. Det etablerte kvinnenettverket vil i utgangspunktet ikke lenger anses som tilskuddsberettiget dersom det innvilges tilskudd et nyetablert kvinnenettverk i samme reinbeiteområdet.

Det innvilges 75 000 kroner til etablering av kvinnenettverk.

Etablerte kvinnenettverk

Det skal legges fram en plan for etablerte kvinnenettverket som skal inneholde opplysninger om:

 • Årsmelding/rapport med årsmøtegodkjent regnskap fra forrige år før ny tilskudd kan innvilges. I tillegg må driftsplan for neste søknadsperiode fremlegges.
 • Vedtektene som nettverket har utarbeidet. Disse vedlegges søknaden.
 • Hvilke aktiviteter det skal arbeides med.
 • Budsjett for drift av nettverket.

Det kan innvilges inntil 75 000 kroner per år i driftstilskudd til kvinnenettverket.

Ved gjennomføring av kurs/opplæring kan det i tillegg til driftsstøtten, innvilges inntil 20 000 kroner per år til for- og etterarbeid.

Det stilles krav om aktive kvinnenettverk, se beskrivelse av vilkår for å kunne søke om tilskudd til etablering, opprettholdelse og drift av kvinnenettverk.

Øvrige retningslinjer

Fellesvilkår

Søker må være reindriftskvinne som tilhører en siidaandel. Siidaandelen som kvinnen tilhører må være oppført i «Melding om reindrift» i siste reindriftsår for å kunne få innvilgettilskudd.

Det ytes kun tilskudd til tiltak som ikke kan finansieres via andre tilskuddsordninger.

Tilbud om kurs/opplæring skal kunngjøres. Antall kursdeltakere må utgjøre minimum fem personer.

Krav til søknaden

Det skal brukes særskilt søknadsskjema som finnes på landbruksdirektoratet.no.

Det skal i søknaden gjøres rede for fremdriftsplan, budsjett og finansieringsplan, samt forventet resultat for tiltaket.

Det må spesifiseres hva de ulike budsjettkostnadene inneholder og hvordan kostnaden er beregnet. Kostnader skal dokumenteres jf., RUF-forskriften § 1-8 andre ledd. Som eksempel på dokumentasjon nevnes tilbud fra leverandører av varer og tjenester.

Det skal følge av søknadsskjemaet hvordan tilbud om kurs/opplæring skal kunngjøres. Dersom søker har avholdt kurs/opplæring for andre, skal navnene på deltakerne oppgis.

Kostnader til leie av søkers driftsmidler eller driftsmidler tilhørende andre medlemmer av siidaandelen vil ikke være tilskuddsberettiget.

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. For kvinnenettverkene er søknadsfristen 1. oktober.

Søknaden sendes postmottak@landbruksdirektoratet.no eller Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales med 50 prosent av innvilget beløp ved oppstart av prosjektet. Resten utbetales etter at prosjektet er fullført, og rapport og revidert regnskap er levert og godkjent. Søker må rette en utbetalingsanmodning til Landbruksdirektoratet for å få utbetalt tilskuddet. Kontonummer for utbetaling av tilskuddet må oppgis.

For kvinnenettverk utbetales hele tilskuddet samtidig. Det samme gjelder for kurs der søknadsbeløpet er under 15 000 kroner. Imidlertid må det foreligge rapport og regnskap for tidligere års tilskudd, før nytt innvilges.

Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen ett år fra vedtaksdato, vil bevilgningen bli tilbakeført Reindriftens Utviklingsfond. De delene av tilskuddet som allerede er utbetalt vil bli krevet tilbakebetalt.

Frist for igangsettelse og ferdigstillelse av prosjekt

Frist for igangsettelse av prosjekter er ett år fra innvilgelse.

Frist for ferdigstillelse av prosjekter settes til inntil tre år fra bevilgningsdato.

Konsekvensene av at prosjektet ikke er ferdigstilt innen fristens utløp er at unyttet midler tilbakeføres Reindriftens Utviklingsfond.

Rapport og regnskap

Søker skal innen tre måneder etter gjennomført prosjekt skriftlig dokumentere bruken av tilskuddet via rapport og regnskap.

Rapporten skal inneholde en konkret beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet. I tillegg skal det opplyses om målet med prosjektet ble oppnådd.

I regnskapet skal forbruket være spesifisert i samsvar med de konkrete postene i budsjettet. Dersom det blir foretatt omdisponeringer av tilskuddet i løpet av prosjektperioden, må dette skriftlig søkes om til landbruksdirektoratet før omdisponering skjer. Dersom dette vanskelig lar seg gjøre må søknaden sendes inn senest tre uker etter omdisponering og det må redegjøres for hvorfor søknaden sendes etter omdisponering. Dersom omdisponeringen ikke er i samsvar med formålet til vedtaket vil det ikke godkjennes og søker må selv bære kostnadene for omdisponeringen.

Kostnadene skal dokumenteres med kopier av originale fakturaer/utgiftsbilag. De originale fakturaene/utgiftsbilagene må oppbevares i tre år etter at rapporten og regnskapet er sendt inn slik at disse skal kunne fremlegges for en eventuell kontroll.

Rapport og regnskap sendes postmottak@landbruksdirektoratet.no eller Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo.

Kontroll og tilbakebetaling

Landbruksdirektoratet kan foreta kontroll av om vilkårene for å motta tilskuddet er overholdt, og om tilskuddet har blitt brukt til det oppgitte formål.

Fondsstyret kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt dersom vesentlige forutsetninger/vilkår for tilskuddet viser seg ikke å være oppfylt. Dette følger av forskrift for Reindriftens Utviklingsfond §§ 1-11 til 1-14.