Til hovedinnhold

Retningslinjer for tilskudd til reindriftsanlegg

Retningslinjene er vedtatt av styret i Reindriftens utviklingsfond 7. november 2022.

1. Formål

Tilskudd til reindriftsanlegg skal bidra til å dekke utgifter til oppføring, endring og oppgradering av reindriftsanlegg.

Retningslinjene skal bidra til å sikre lik behandling av søknader om tilskudd til reindriftsanlegg, og gi utfyllende veiledning til søker om reglene for tilskuddsordningen og hvilke krav til dokumentasjon som gjelder. Retningslinjene skal også være til hjelp for reindriftsforvaltningen i forbindelse med vurdering av søknader om tilskudd til reindriftsanlegg.

2. Definisjon

Reindriftsanlegg er permanente gjerder og anlegg. Midlertidige gjerdeanlegg kan det ikke innvilges tilskudd til. Slakteanlegg kan unntas fra kravet om å være permanent.

Gjerder kan være skille-, sperre-, merke-, arbeids- og transportgjerder. Andre typer gjerder som er i bruk i reindriften regnes som reindriftsanlegg. Anlegg kan være slakteanlegg, broer eller andre anlegg som er nødvendige for reindriften. Andre anlegg kan for eksempel være beitehage eller korridor mellom forskjellige deler av anlegget. Søker må i søknaden spesifisere hvorfor anlegget er nødvendig for reindriften.

Gjerder og anlegg som skal bli stående utover en sesong anses å være permanent.

3. Krav til søknad

Søknad sendes til Landbruksdirektoratet på eget søknadsskjema for tilskuddet.

I søknadsskjemaet er det angitt hvilken dokumentasjon som må sendes med søknaden. Manglende dokumentasjon kan medføre at søknaden blir avslått. Søker er selv ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden.

For reindriftsanlegg hvor de samlede kostnadene overstiger 150 000 kroner må søker sende skriftlig forespørsel til minst tre tilbydere før søknaden sendes Landbruksdirektoratet. Dette kravet gjelder ikke i tilfeller der det er mindre enn tre tilbydere i markedet.

4. Vilkår for tilskudd

Søker må være enten siidaandel, siida, reinbeitedistrikt eller reinlag.

Reindriftsanlegget må være godkjent av Landbruks- og matdepartementet, og det må være beskrevet i godkjente bruksregler og vedtatte distriktsplaner. For reinlag må reindriftsanlegget være vedtatt i vedtatte reindriftsplaner.

Tilskudd kan gis til nye reindriftsanlegg, til utvidelse, endring eller oppgradering av eksisterende anlegg, eller til rivning av anlegg hvor eier- eller ansvarsforholdet er ukjent.

Dersom søker er siidaandel, må siidaandelen oppfylle vilkårene i §§ 3 og 4 i forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag. Leder av siidaandel må ha levert melding om reindrift for tilskuddsåret og hatt en avgiftspliktig salgsinntekt på minst 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift det siste kalenderåret. Leder av siidaandel kan ikke motta alderspensjon etter folketrygdlovens regler i driftsåret søknaden gjelder.

Søkers siida må ha et reintall per 31.mars i tilskuddsåret som er i samsvar med øvre fastsatte rientall fastsatt i de godkjente bruksreglene, så fremt det ikke foreligger unntak fra dette etter reindriftsloven § 60.

Dersom søker er reinbeitedistrikt, må distriktet oppfylle vilkåret i § 1-3 i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag. Reinbeitedistriktet/reinlaget må være i drift, og distriktsplan eller reindriftsplan må være vedtatt og oversendt statsforvalteren. Statsforvalteren må ha fått oversendt revisorgodkjent regnskap for det foregående året før søknadsåret. De reinbeitedistrikt og reinlag hvor det foreligger krav om avsetning av midler til kriseberedskapsfond, må ha foretatt en slik avsetning. Reinbeitedistrikt eller reinlag som har mottatt tilskudd siste driftsår må ha rapportert om avsetning og bruk av midlene på eget rapporteringsskjema.

Søknad om tilskudd må være sendt Landbruksdirektoratet før oppsett av anlegget er påbegynt. Det er selve byggingen av reindriftsanlegget som ikke kan påbegynnes før søknaden er sendt Landbruksdirektoratet. Når søknaden er sendt Landbruksdirektoratet kan søker starte å bygge anlegget, men det vil i så fall være på egen risiko da Reindriftens Utviklingsfond kan avslå søknaden. Innkjøp av materialer, frakt av utstyr etc. kan skje før søknaden er sendt.

Reindriftsanlegget må være ferdigstilt innen tre år etter dato for bevilgningsvedtaket. Dersom det er behov for utvidelse av fristen for å ferdigstille anlegget må tilskuddsmottaker søke om dette før fristen utgår. Hvis ikke reindriftsanlegget er ferdigstilt innen tre år blir midlene tilbakeført til Reindriftens Utviklingsfond. Eventuelt utbetalte midler blir krevd tilbakebetalt.

RUF-styret har fastsatt søknadsfrister for ordningen, jf. punkt 7. Dersom Landbruksdirektoratet mottar flere søknader enn det er midler til, vil RUF-styret foreta en prioritering av søknadene. I denne prioriteringen kan det blant annet legges vekt på følgende forhold:

  • Nødvendigheten av å få gjerdet satt opp raskt
  • Formålet med oppføringen/oppgraderingen/utvidelsen av gjerdeanlegget
  • Muligheten for bruk av alternative anlegg i distriktet
  • Hvor mange som vil kunne benytte det aktuelle anlegget
  • Vedlikeholdsplan for anlegget

5. Tilskuddsberettigede kostnader

Tilskuddsberettigede kostnader inngår i tilskuddsgrunnlaget for beregning av tilskuddet.

Tilskuddsberettigede kostnader er materialkostnader (med veggfast inventar), transport, spesialarbeid og eget arbeid.

Transportkostnader kan være kostnader fra leverandør til sted for avlastning og lagring, og videre til stedet for bygging av reindriftsanlegget.

Kostnader til vei/parkering og vann/avløp kan inngå i tilskuddsgrunnlaget når søknaden gjelder tilskudd til slakte- og gjerdeanlegg.

Spesialarbeid er arbeid som utføres av elektriker, rørlegger og annet arbeid som krever særlig kompetanse. Krav til særlig kompetanse foreligger der hvor det kreves spesiell godkjenning etc. for å utføre de aktuelle arbeidsoppgaver, slik som for eksempel elektriker- og rørleggeroppgaver.

I forbindelse med bygging av reindriftsanlegg vil normalt ikke selve byggingen/oppsett av gjerder eller anlegg, for eksempel oppsett av gjerdestolper, montering av netting etc., anses som spesialarbeid. Det er eventuelt tilleggsarbeid i tilknytning til anlegget, hvor det er krav om personell med spesiell godkjenning etc., som kan anses som spesialarbeid.

Kostnader som eksterne personer/leverandører har til innleie av medlemmer fra søkers siida, siidaandel, reinbeitedistrikt eller reinlag kan ikke inngå i tilskuddsgrunnlaget. Slike kostnader dekkes av satsen for eget arbeid.

I særlige tilfeller kan innleid konsulentbistand være tilskuddsberettiget kostnad. Særlige tilfeller kan være der hvor reindriftsanlegget er av en slik størrelse at det kreves spesiell kompetanse/erfaring til ledelse av slike prosjekter. Strekker anlegget seg over flere mil, og om landskapet er krevende etc. kan det vurderes om det er behov for konsulentbistand for å lage en fremdriftsplan og kostnadsoversikt for å få best mulig resultat. Det kan også være tilfeller der anleggets kostander eller kompleksitet er av en slik størrelse/karakter at det kan være behov for slik bistand.

Eget arbeid er arbeid som utføres av medlemmer av siidaandel, siida, reinbeitedistrikt eller reinlag. Ved eget arbeid er timesatsen 210 kroner per time. Søker må ved søknaden levere et overslag på antallet arbeidstimer som skal utføres som eget arbeid.

6. Beregning av tilskudd

Dersom søker er siidaandel/siida kan det gis tilskudd for inntil 35 prosent av tilskuddsgrunnlaget.

Dersom søker er reinbeitedistrikt/reinlag, fellesbeitedistrikt eller minst to distrikter/reinlag i fellesskap kan det gis tilskudd for inntil 50 prosent av tilskuddsgrunnlaget.

Nedre grense for tilskuddsgrunnlaget er 20 000 kroner.

Styret for Reindriftens Utviklingsfond kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra prosentsatsene som er beskrevet ovenfor. Særlige tilfeller kan være utfordrende beiteforhold i området som kan lettes ved at det oppføres et gjerdeanlegg/sperregjerde for å sikre beiteressursene. Eller det kan være forhold i saksbehandlingen/endringer i markedet som tilsier at søker har blitt pålagt høyere utgifter utover normal prisstigning. I vurderingen av om det foreligger særlige tilfeller kan det blant annet legges vekt på:

  • Beiteforhold og beiteressurser i området
  • Klimaforhold som gjør det vanskelig å tilrettelegge driften
  • Om mangelen på reindriftsanlegget vil vanskeliggjøre videre drift
  • Unntaket vil ikke være i strid med forskriftens formål eller vedtatte politiske mål

7. Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1.februar. Om det fremdeles er midler igjen etter søknadsfristen vil resterende midler lyses ut med søknadsfrist 1.september.

Det er styret som avgjøre prioritetsrekkefølgen.

8. Utbetaling av tilskudd

Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddet.

Ved innvilgelsen utbetales 50 prosent av tilskuddet. Når tiltaket er ferdigstilt, søker har sendt inn rapport og regnskap og dette er godkjent av Landbruksdirektoratet, utbetales resterende tilskudd, jf. RUF-forskriften § 1-10.

9. Rapportering

Innen ett år etter at reindriftsanlegget er ferdigstilt skal tilskuddsmottaker sende Landbruksdirektoratet en rapport med regnskap og opplysninger om bruken av tilskuddet. Reindriftsanlegget er ferdigstilt når det er klart til å tas i bruk og eventuelle godkjenninger foreligger. I tilfeller hvor det er krav om godkjent ferdigattest må dette sendes sammen med øvrige nødvendige opplysninger.

Statsforvalteren må som hovedregel befare reindriftsanlegget før resterende tilskudd kan utbetales. Om statsforvalteren ikke har kapasitet til å befare anlegget før rapporteringsfristen utløper, er det tilstrekkelig at statsforvalteren bekrefter at de vil befare anlegget ved en senere anledning.

10. Tilbakebetaling

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt hvis søker får dekket de samme kostnadene etter andre ordninger. Tilskuddet kan også kreves tilbake dersom søker ikke dokumenterer at bruken er i samsvar med de vilkår som er fastsatt ved innvilgelsen eller innen fastsatt frist.

Fant du det du lette etter?