Til hovedinnhold

Retningslinjer for beregning av tilskudd for tap av rein i ulykker

Retningslinjer vedtatt av styret i Reindriftens utviklingsfond 15. juni 2022.

Definisjoner

Med tap av rein i ulykker menes en uforutsigbar og akutt hendelse, som fører til at et større antall rein omkommer, og som ikke med rimelig innsats kunne vært forhindret av reineier. Dette kan eksempelvis være drukning, snøskred, raping og akutt sykdomsutbrudd herunder også sykdom ved forgiftning e.l.

For at avlivning eller dødsfall etter ulykken skal anses som tap må det være en sammenheng mellom avlivningen/dødsfallet og ulykken.

Grunnsatser

Satsene for beregning av tilskudd ved omfattende tap av rein i ulykker settes lik de satsene som til enhver tid er fastsatt i Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt og tap av tilskudd over reindriftsavtalen, jf. Forskrift om erstatning for tap og følgeskostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt §§ 10 og 11.

Beregning av sats for ufødt kalv, jf. RUF-forskriften § 2-5 tredje ledd gjelder det samme som for en født kalv.

 

Beregningen

I beregningen blir totalsummen slik beregnet under pkt. 2 for tap av ufødt kalv, kalv, simler, okser og kjørerein lagt sammen. Deretter blir det gjort fratrekk på 10 000 kroner for egenandel, jf. RUF-forskriften § 2-5 andre ledd.

Hva som legges til grunn i beregningen

Etter § 2-4 skal beregningen ta utgangspunkt i antall tapte dyr. Søker må dokumentere antallet kadaver fra ulykkesområdet.

Dokumentasjon kan være bekreftelse fra statsforvalteren, veterinær, offentlig oppsynsmyndighet eller representanter for en av disse. Der full kadaverdokumentasjon er umulig eller svært vanskelig, kan en sannsynliggjøring av tapets omfang godkjennes som tilstrekkelig dokumentasjon ut fra antall rein før og etter tapet. Slik før- og ettervurdering av reintallet utføres av statsforvalteren.

Fant du det du lette etter?