Om reindriftskart

Reindriftens arealbrukskart (reindriftskart) er næringens egen illustrasjon på hvordan reindriftsområdene brukes. Sammen med distriktsplanen er kartet et viktig verktøy for å synliggjøre og gi oversikt over reindriftens behov for arealer. Det er derfor viktig at innholdet i distriktsplanen harmonerer med arealbrukskartet.

Arealbrukskartet viser illustrasjoner av beitebruk, oppsamlingsområder, beitehager, flytt- og trekkleier og gjerder og anlegg. I tillegg vises de administrative grensene. Reindriftens arealbruk er tilpasset skiftende, naturgitte forhold og også samfunnsmessige endringer. Det lar seg derfor ikke gjøre å kartfeste alle sider ved arealbruken på en helt nøyaktig måte. Kartet er en illustrasjon på hvordan reindrifta i hovedsak og normalt bruker områdene. Kartet er et informasjonskart.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er geografiske data tilrettelagt for kommunens plan- og byggesaksarbeid. Reindriftskart er en del av DOK, og det betyr at det skal tas hensyn til reindriftens arealbruk i prosesser etter plan – og bygningsloven. Et tilgjengelig, konsistent og oppdatert reindriftskart er helt grunnleggende for dets verdi som planleggings- og beslutningsgrunnlag.

Hva kartet brukes til

Kartene er utarbeidet som oversiktskart. Informasjonen i reindriftskartene må derfor brukes med forbehold om at denne er veiledende. Til konkrete planleggingsoppgaver må arealbrukskartenes informasjon suppleres ved at det innhentes nærmere opplysninger fra  hos den aktuelle statsforvalter (tidligere fylkesmann) og reinbeitedistriktene.

Tilgang til kartet

Reindriftskartet er tilgjengelig i ulike versjoner. Det finnes som digitalt kart og i ulike nedlastbare formater.

 • Digitalt kart, for navigering og med mulighet for å lage illustrasjoner, for eksempel av reindriftens arealbruk eller eksisterende og planlagte inngrep.

Digitalt reindriftskart (Kilden)

 • Datasett for nedlasting, eller som dynamiske karttjenester (WMS/WFS). For å få listet datasettene, søk på reindrift i kartkatalogen på Geonorge.

Datasett for reindriftskart (Geonorge)

Informasjon i kartet

Reindriftens arealbrukskart viser beitebruk på fem årstidsbeiter

 • vårbeite
 • sommerbeite
 • høstbeite
 • høstvinterbeite
 • vinterbeite

Årstidsbeitene er igjen delt i to kategorier på grunn av ulik bruk av disse områdene.

Kartene viser også områder for

 • oppsamling
 • flyttleier
 • trekkleier
 • plasseringen av reindriftsanlegg
 • administrative grenser for reinbeiteområdene og reinbeitedistriktene
 • Områder der det utøves reindrift etter avtale om konsesjon
 • Svenske reineieres/samebyers rettigheter til beiteområder i Norge

Kartbegreper