Ansvarlig myndighet

I Norge reguleres handel med tømmer og treprodukter gjennom to forskrifter, henholdsvis for norskprodusert tømmer og for importert tømmer. Landbruksdirektoratet er den myndigheten som kontrollerer at forordningens bestemmelser følges for tømmer hogd i Norge. Miljødirektoratet er myndigheten som kontrollerer at forordningens bestemmelser følges ved import av tømmer og treprodukter. 

Hvem berøres av tømmerforordningen? 

Alle som handler med tømmer- og treprodukter berøres av forordningen. Den som plasserer tømmer eller treprodukter på EUs marked for første gang, er ansvarlig for å oppfylle forordningens krav.

Om du er skogeier som selger eget tømmer, eller du er kjøper av stående skog som skal hogges, eller du importerer tømmer eller treprodukter som er kjøpt utenfor EUs indre marked, regnes du som virksomhet og skal oppfylle kravene i tømmerforordningen. 

Om du kjøper eller selger produkter som allerede er plassert på EUs marked regnes du som forhandler etter forordningen. 

Hvilke produkter omfattes? 

Tømmerforordningen omfatter tømmer, treprodukter og produkter som inneholder tre. Eksempler på produkter som omfattes er rundvirke, ved til brensel, flis, sagede trevarer, finerplater, sponplater, trefiberplater, tremøbler, papirmasse og papir. 

Hele listen over produkter som omfattes finner du i forordningen.

Skogeier som ansvarlig 

Når du som skogeier selger tømmer som er hogd i egen skog, er det du som skogeier som er ansvarlig for at tømmerforordningens krav oppfylles. 

Hva innebærer dette for deg som skogeier? 

Du må ta vare på opplysninger om hogsten i fem år. 

Følgende opplysninger skal dokumenteres og tas vare på: 

  • Treslag 
  • Volum 
  • Sortiment 
  • Navn og adresse på den du selger tømmeret til 
  • Risikovurdering 

Mange av opplysningene som tømmerforordningen krever skal dokumenteres og tas vare på, finnes i måledokumentet fra Norsk Virkesmåling. Gjennom oppgaveplikten til skogfond vil disse opplysningene bli registrert på eiendommens skogfondskonto og blir tatt vare på der. Overhold derfor § 9 Oppgaveplikt i Forskrift om skogfond o.a. 

Videre må du som skogeier dokumentere at du har gjennomført en risikovurdering før hogsten gjennomføres. I risikovurderingen skal det beskrives hvilke risikomomenter for brudd på lover og forskrifter som kan være aktuelle ved hogsten, for eksempel miljøverdier det må tas hensyn til eller muligheter for at det kan oppstå kjøreskader, og hvordan du forholder deg til disse risikomomentene ved gjennomføring av hogsten. 

Er skogeiendommen din sertifisert eller del av en gruppesertifisering? 

Hvis skogeiendommen din er sertifisert, eller den er del av en gruppesertifisering, for eksempel PEFC eller FSC, bør du kontrollere at det systemet du følger oppfyller kravene i tømmerforordningen. Ved behov må du komplettere systemet eller be om at din sertifikatholder oppdaterer systemet. 

Hvem kontrollerer? 

Landbruksdirektoratet vil kontrollere at bestemmelsene i tømmerforordningen følges for omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge. 

Kjøper som ansvarlig 

Når du som kjøper av stående skog på rot (rotkjøp), hogger og selger det tømmeret, er det du som kjøper som er ansvarlig for at tømmerforordningens krav oppfylles. 

Hva innebærer de nye reglene for deg som kjøper av stående skog? 

Det innebærer at du som kjøper stående skog som skal hogges (rotkjøp), må ha et system der du samler og tar vare på opplysninger om hogsten i fem år. 

Følgende opplysninger skal dokumenteres og tas vare på: 

  • Volum 
  • Sortiment/kvalitet 
  • Treslag 
  • Navn og adresse på den du har kjøpt den stående skogen av og den du selger tømmeret til 
  • Risikovurdering 

Mange av opplysningene som tømmerforordningen krever skal dokumenteres og tas vare på, finnes i måledokumentet fra Norsk Virkesmåling. Gjennom oppgaveplikten til skogfond skal disse opplysningene registreres på skogfondskontoen til den eiendommen hvor du har kjøpt den stående skogen, og opplysningene blir tatt vare på der. Overhold derfor § 9 Oppgaveplikt i Forskrift om skogfond o.a. 

Videre må du som kjøper av stående skog dokumentere at du har gjennomført en risikovurdering før gjennomføring av hogsten. I risikovurderingen skal det beskrives hvilke risikomomenter for brudd på lover og forskrifter som kan være aktuelle ved hogsten, for eksempel miljøverdier det må tas hensyn til eller muligheter for at det kan oppstå kjøreskader, og hvordan du forholder deg til disse risikomomentene ved gjennomføring av hogsten. 

Du må dessuten gjøre en risikovurdering av om den innsamlede informasjonen er riktig og om hogsten har skjedd etter gjeldende regler. Om opplysningene er ufullstendige skal du be om mer informasjon fra den du har kjøpt den stående skogen fra. All informasjon skal tas vare på i fem år. 

Du er ansvarlig 

Du som kjøper stående skog som hogges er etter tømmerforordningen ansvarlig for at reglene i tømmerforordningen følges. Det innebærer blant annet at du er ansvarlig for at opplysninger om hogsten registreres i skogfondssystemet, og at du har gjennomført en risikovurdering før hogsten utføres. 

Er du sertifisert eller del av en gruppesertifisering? 

Er du sertifisert eller del av en gruppesertifisering, for eksempel PEFC eller FSC, bør du kontrollere at det systemet du har oppfyller kravene i tømmerforordningen og ved behov må du komplettere systemet eller be om at din sertifikatholder kompletterer systemet. 

Hvem kontrollerer? 

Landbruksdirektoratet vil kontrollere at bestemmelsene i tømmerforordningen følges for omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge.