Kilder brukt til denne siden: Direktoratet for sikkerhet og beredskap, SKOGKURS, Skogbrand forsikringsselskap og Lovdatata.

Skogeiers egenberedskap ved skogbrann og skogbrannfare

De fleste skogbranner kan enkelt slukkes i tidlig fase, men kan utvikle seg til store komplekse hendelser som kan true liv, helse og materielle verdier over store områder om de får utvikle seg fritt. Siden skogeier ofte vil være først på brannstedet, er det viktig å forsøke å begrense brannens størrelse frem til brannvesenet kommer med bistand. Slik midlertidig skadebegrensning må skje på en måte som ivaretar hensyn til egen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Se tiltaksoversikt for skogeiers egenberedskap mot skogbrann lengre ned på siden.

Håndtering av skogbrann i Norge

Forebygging og håndtering av skog- og utmarksbranner i Norge baserer seg på et samvirke mellom kommunene og staten. Bekjempelse av brannene er kommunenes ansvar gjennom lokale brann og redningsvesen. Politiet har en viktig rolle, særlig hvis brannene truer liv og helse. Statsforvalterne bidrar til regional samordning av innsats fra ulike aktører, og staten gir nasjonal bistand ved behov. Slik bistand kan være skogbrannhelikoptre med lederstøtte, mannskap fra Sivilforsvaret og Heimevernet, organisering av bistand fra naboland eller EU o.a. Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) er nasjonal brannmyndighet, en rolle som innebærer at direktoratet har et fag, forvaltnings- og tilsynsansvar, men har ingen instruksjonsmyndighet over kommunenes brann- og redningstjeneste.

Plikt til å forebygge brann

Etter brann- og eksplosjonsvernlovens §5 plikter enhver å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Enhver plikter ved brann, eksplosjon eller annen ulykke straks å underrette de som er utsatt for fare og ved behov varsle nødalarmeringssentral. Det samme gjelder ved overhengende fare for en slik hendelse. Enhver som oppholder seg nær en brann, eksplosjon eller annen ulykke plikter etter evne å gjøre det som er mulig for å begrense skadevirkningene.

Tiltaksoversikt for skogeiers egenberedskap mot skogbrann